E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Realizované akce 2022/23 (1. st.)

3 Led 2023

Adventní čas na 1. stupni

Prosinec 2022 jakoby chtěl připomenout svým postavením mezi měsíci, že právě on je tím prvním zimním, nadělil nám alespoň na chvíli opravdu bohatou sněhovou nadílku. Čtrnáct dnů před Vánocemi to venku vypadalo, jako na obrázcích Josefa Lady a my si tak mohli v bílé atmosféře užívat adventní dny. Nejen ve městě, ale i u nás ve škole jsme měli pro děti připraveno pár zajímavých projektů, které jsme si mohli po delší době opět naplno realizovat.

     Přestože zima za oknem nakonec bílé Vánoce nepřinesla, byl poslední týden ve škole naplněn sváteční atmosférou. Návštěva filmové pohádky, vánoční koledování Chasičky, tvoření ozdob a dekorací ve vánočních dílnách, v 1. třídách společně s rodiči, besídky. Hodně jsme se těšili na obnovenou tradici Zpívání koled v kostele sv. Bartoloměje i vypouštění balónků s novoročním poselstvím. To připadlo na úplně poslední den před prázdninami, čtvrtek 22. prosince 2022.

     Všechny zmíněné projekty byly bohužel ovlivněny vysokou nemocností dětí, ale ti, kteří měli to štěstí a mohli chodit do školy, odcházeli na svátky slavnostně naladěni s hřejivým pocitem prožitků vzájemného přátelství. Rádi bychom poděkovali frýdlantské farnosti, jmenovitě panu faráři o. Lukáši Engelmannovi a varhanici p. Markétě Novosadové.

Svým ochotným přístupem a poskytnutím prostor umožnili dětem z Tégeemky prožít alespoň chvíli jinde, než ve školní lavici.

3 Led 2023

Co vypravuje hvězda v podání Chasičky

Vánoce a hvězdy na obloze mají hodně společného, možná stejně, jako naše škola a Chasička. Patří neodmyslitelně k sobě. Hvězdy svítily na obloze při Ježíšově narození stejně jako vždy září předvánoční vystoupení naší Chasičky. Za to, že mohlo být opět po covidové pauze realizováno, jsme byli moc vděční.

     Uskutečnilo se v pondělí 19. prosince 2022, nejprve v dopoledních hodinách pro děti z mateřských školek a žáky 1. stupně, podvečerní představení pak přilákalo do kinosálu Kulturního centra ve Frýdlantě n. O. širokou veřejnost.

     Starodávný betlémský příběh, pásmo koled a lidových vyprávění, vše podmaněno tóny hudebních nástrojů, to vypravovala hvězda v podání malých koledníků, zpěváčků a muzikantů z Chasičky. Svým vystoupením neopomněli o den později zpříjemnit předvánoční čas také seniorům ve Středisku sociálních služeb a v Medele.

      Za všechno patří našemu souboru velké poděkování, v neposlední řadě rovněž Kulturnímu centru Frýdlant n. O. za poskytnutí prostor k realizaci programu.

20 Pro 2022

Zájezd do slovenské Turzovky

V rámci projektu EU o přeshraniční spolupráci zorganizovalo Město Frýdlant nad Ostravicí pro žáky naší školy zájezd do slovenské Turzovky. I přesto, že v pondělí 12. prosince 2022 nadělila příroda řádnou sněhovou nadílku, vydalo se 18 našich žáků v doprovodu p. uč. R. Žákové a p. asistentky A. Konvičné na „Seminár k vánočným tradíciám“ do Kulturního domu R. Jašíka a Múzea K. Točíka. Společně se slovenskými dětmi měli všichni výjimečnou příležitost zhlédnout praktické ukázky lidových tradic, např. vymetání na Lucii, nechyběly ondřejské či štědrovečerní zvyky.

    Dalším bodem programu byla prohlídka hasičského hobby muzea, které založil místní vášnivý sběratel p. Malík. Následovala návštěva rodného domu Jozefa Krónera a také nezbytné doplnění energie v podobě malého občerstvení.

     Cestu domů zasněženou krajinou provázely všechny účastníky krásné vzpomínky a možná i trochu lítost nad tím, že některé dřívější skromné lidové tradice jsou dnes nahrazovány jinými, ne tak romantickými, jaké bývaly ty v minulosti. Návštěva slovenských přátel byla jednoznačně pohlazením po duši a v době adventu i výbornou příležitostí k připomenutí pravé symboliky Vánoc.

13 Pro 2022

Bobřík informatiky

Ve dnech 7. – 18. 11. se také naše škola zapojila do mezinárodní soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o předmětovou soutěž, kterou podporuje Ministerstvo školství.

Soutěž byla realizována v rámci hodin informatiky nebo matematiky formou on-line testu, ve kterém žáci řešili problémy z oblastí informatického myšlení, porozumění informacím, algoritmizace a digitální gramotnosti. Na vyřešení 12 otázek měli žáci časový limit 40 minut.

Před zahájením testování obdržel každý žák své jedinečné heslo, pod kterým soutěžil, a  na stránce www.ibobr.cz si následně mohl prohlédnout své odpovědi.

Pro žáky 4. až 9. tříd byly určeny kategorie Mini, Benjamin a Kadet. V každé kategorii žáci mohli získat celkem 192 bodů. Z celkového počtu 436 soutěžících získalo minimálně 120 bodů 63 žáků. Ti se tak zařadili mezi úspěšné řešitele.

Úspěšným řešitelům gratulujeme. Všem soutěžícím děkujeme a těšíme se na další ročník.

29 Lis 2022

Rozsvěcování vánočního stromu 2022

Zahájení adventu provází v mnoha městech a vesnicích slavnostní rozsvěcování vánočního stromu, které bývá příležitostí nejen k setkávání obyvatel, ale také k možnosti prodeje rozličných výrobků lidové tvořivosti. Ani Frýdlant nad Ostravicí není v tomto směru výjimkou. Právě naopak. Každou příležitost k setkání přátel, popovídání si, pohlazení žaludku něčím k snědku či lahodným mokem, k tomu příjemná kulturní vystoupení, to si přece nemůžeme nechat ujít. Vedení Města poskytuje navíc městským organizacím bezplatně stánek, který je možné využít k prodeji a propagaci. Toho naše škola stejně jako mnozí jiní neváhá využít.

     Již několik dní před 25. listopadem, kdy zmíněná akce probíhala, přemýšleli učitelé, co hezkého s dětmi vytvoří. Mnozí požádali o spolupráci také ochotné rodiče, kteří se do projektu rovněž ochotně zapojili. Výsledkem společného snažení bylo množství vánočních ozdob, dekorací a sladce vonících dobrůtek. Vyzdobený stánek s logem naší školy přilákal svými výtvory nevídané množství návštěvníků. Důkazem je rekordní zisk, který bude použit k nákupu pomůcek potřebných k výuce. To, že na pódiu nechyběla ani naše Chasička, je snad zbytečné dodávat. Její vystoupení i tentokrát pohladilo po duši a přispělo k laskavé předvánoční atmosféře.

     Vedení školy děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na úspěšnosti akce podíleli. Těm, kteří tvořili, účastnili se samotného prodeje či přípravy stánku, dále těm, kteří školu reprezentovali v podobě vystoupení Chasičky. V neposlední řadě směřuje náš dík k rodičům a všem, kteří nás při této příležitosti jakkoli podpořili. Opět se potvrdilo, že SOUHRA k naší Tégeemce prostě patří.

7 Lis 2022

Chasička v MEDELE

V úterý odpoledne 1. listopadu 2022 proběhlo ve městě Frýdlantu nad Ostravicí slavnostním otevření nové budovy Domova péče o seniory MEDELA. Bývá už tradicí, že při takových událostech nechybí členové našeho národopisného souboru Chasička. Ne jinak tomu bylo i tentokrát. Malí muzikanti a tanečníci byli pozváni, aby před přítomnými hosty společně s cimbálovou muzikou Kotci předvedli své pásmo písní a tanců s názvem Z Ondřejníčka na Radhošť. Jejich vystoupení sklidilo obrovský ohlas a od všech přítomných si vysloužili bouřlivý potlesk. Všem účinkujícím dětem i pedagogům, kteří je vedou a provázejí, děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

7 Lis 2022

Halloween 2022 na 1. stupni

     Přelom října a listopadu je již tradičně v mnoha zemích spojován se vzpomínkou na zemřelé. Právě v tomto podzimním období se totiž podle starých tradic stírají hranice mezi světem živých a světem mrtvých. U nás tento svátek známe jako Památku zesnulých, chcete-li Dušičky, ovšem do českého povědomí se v posledních letech dere i anglosaský Halloween. V  Tégeemce jsme nechtěli opomenout ani jeden ze zmíněných významů, a tak jsme se snažili do výuky zařadit obojí. V hodinách zaměřených na svět kolem nás jsme si s dětmi připomněli českou tradici, na hodiny anglického jazyka pak připadla oslava barevného a veselého Halloweenu, která se dětem samozřejmě líbí mnohem více.

     V pondělí 31. října 2022 po podzimních prázdninách byl připraven projektový den pro žáky 3. – 5. tříd, kteří již mají angličtinu povinnou. Děti přišly do školy v originálních maskách, jedna zajímavější než druhá. Následovaly soutěže v týmech, hry, únik ze začarovaného domu, nová anglická slovíčka, nechyběla básnička. Vše doprovodilo povídání o tradičních halloweenských zvycích v anglicky mluvících zemích. Součástí projektu byla také práce s anglickým textem, vydlabání jsme dýně a dokonce pečení „scary fingers“ (strašidelné prsty).

     Zkrátka nepřišli ani naši nejmenší v 1. a 2. třídách, kde je anglický jazyk volitelným předmětem. I pro ně si ve svých hodinách angličtiny připravily jejich paní učitelky zajímavé povídání a úkoly, i oni si užili celý den v maskách.“ Halloweensko-dušiškové“ dny se ve škole moc povedly a my věříme, že si všichni odnesli domů moc příjemné zážitky.

24 Říj 2022

Besedy s Policií na 1. stupni

V rámci programu Prevence kriminality realizujeme ve škole každoročně besedy pro žáky některých ročníků. V září a říjnu nás ve škole navštívili policisté, aby druhákům vštěpovali zásady bezpečného chování při cestě do školy, při pohybu venku a nechybělo ani osvěžení dopravních pravidel pro chodce.

     Žáci 4. ročníků si mohli prohlédnout práci Policie přímo na jejich frýdlantské služebně.

Na besedě v 5. ročníku byl důraz kladen především na prevenci sociálně patologického chování. Dětem byla na konkrétních případech přiblížena psychologie agresora i oběti, aby se mohly do případů lépe vcítit a uměly tak snadněji rozeznat zárodky šikany nebo týrání. Děti dostaly i základní poučení o tom, kam se obrátit a jak se zachovat, pokud by byly svědky nebo oběťmi nějaké formy násilného chování. Dostalo se jim také cenných rad, jak se chovat při styku s cizími lidmi a jak chránit své bezpečí. 

      Za všechny zmíněné projekty bychom rádi příslušníkům Policie poděkovali. Věříme, že jsou obrovským přínosem pro bezpečí našich dětí a každé další podobné následování má ve školním vzdělávání svůj význam.

24 Říj 2022

Podzimní venkovní aktivity 1. stupně

Jednou jsi dole, jednou nahoře. Někdy se daří, jindy méně, známe to všichni. Asi tak nějak bychom se mohli zamyslet, když se ohlédneme za prvními dvěma podzimními měsíci. Září ucourané a propršené sice obohatilo naše lesy o množství hub, ale naše školní plánované venkovní projekty si musely chvíli počkat. Jak ale bylo řečeno na počátku, po nezdaru přichází opak. Podzimní počasí nakonec usoudilo, že už těch deštivých dnů bylo dost a v říjnu nám přineslo krásné tereziánské babí léto. Toho jsme samozřejmě využili a realizovali jsme pár zajímavých projektů. Třeťáci se v rámci programu Společně na Lysou sice nevypravili přímo na nejvyšší beskydský vrchol, ale kousek pod ním šli poznávat Satinské vodopády. Po celou dobu vycházky jim dělal skvělého průvodce pan Martin Hlaváč, který si pro své svěřence připravil nejen poutavé vyprávění, ale rovněž množství aktivit spojených s poznávání stromů, zvířat a okolní přírody vůbec. Nechybělo ani doplnění vydané energie v hospůdce U Veličků, kde byl pro děti připraven výborný oběd. 

    20. říjen je v kalendáři označován jako Den stromů. Také my jsme chtěli tohoto data využít, a protože předpověď počasí byla příznivá, naplánovali jsme na 1. stupni na pátek 21. října 2022 Den tělesné zdatnosti tematicky zaměřený právě na již zmíněné stromy. Třídní učitelé vyrazili se svými svěřenci do přírody, aby si nejen užili nádherné barvy podzimu, ale více poznávali a všímali si dřevin i porostů, zkrátka všeho, co zde kolem nás roste. Projekt byl doplněn zvídavými a zábavnými úkoly týkajícími se právě našich listnatých či jehličnatých krasavců.

10 Říj 2022

Podzimní tvoření prvňáčků s deváťáky

„Konec léta je tu, děti, podzimní už přišel čas, listí k zemi s větrem letí, plno zlata je tu zas.“

Tak proč toho nevyužít, řekli jsme si s prvňáčky a od nápadu nebylo daleko k jeho realizaci. V rámci tělesné výchovy a prvouky jsme si zašli na vycházku, abychom nasbírali, co nám barevná podzimní příroda nabízí, něco si děti přinesly z domova. S „našimi deváťáky“ jsme se už měsíc neviděli, a tak jsme si je pozvali jako pomocníky.

     Úvodní radost z opětovného setkání záhy vystřídala tvořivost a skvělé nápady. Úkol zněl jasně, vymyslet si podzimního skřítka Bramboráčka, a kdo stihne, může ještě vyrobit Paletu podzimu. Práce s tavnou pistolí musí být opatrná a tak přítomnost velkých kluků i holek byla na místě.

     Jak ukázala závěrečná výstavka, na které si bylo možné zdařilá dílka prohlédnout, společné vymýšlení se vyplatilo. Výsledkem skvělé vzájemné tvořivé spolupráce bylo několik podzimních skřítků či zvířátek zářících pestrými barvami, kteří v pátek 7. října 2022 rozzářili náš den a my už se teď těšíme na další společné setkání.

12
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka