E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Členové ŠPP

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště.

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) bylo na naší škole zřízeno pro poskytování poradenských služeb, které vyplývají ze školského zákona a jsou  specifikovány vyhláškami MŠMT. Přímo ve škole jsou bezplatně poskytovány poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům i pedagogům, přičemž pracovníci ŠPP úzce spolupracují s vedením školy, třídními učiteli, ostatními pedagogy. ŠPP také využívá možnosti spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, jako jsou pedagogicko- psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, středisko výchovné péče nebo IPS při Úřadu práce. Jednotliví pracovnici ŠPP podle svých kompetencí zajišťují příslušné informační, poradenské, metodické, koordinační, intervenční či diagnostické služby.

 

Pracovníci ŠPP


Mgr. Jana Menšíková, výchovná poradkyně

Tel. kontakt: 558 678 169

Email: vychporadce@zsfrydlant.cz

Konzultační hodiny pro žáky:       pondělí 9:30 – 9:50

Konzultační hodiny pro rodiče:    pondělí 13:45 – 15:30 nebo dle domluvy (e-mail, telefon)

Konzultační hodiny pro učitele:   dle domluvy


Mgr. Šárka Urbánková, kariérové poradenství pro žáky i jejich rodiče

Konzultační hodiny: …

Mimo určené konzultační hodiny je možno informační schůzku předem dohodnout telefonicky (sekretariát školy) nebo písemně.

sekretariát školy: 558 678 169
e-mailová adresa: sarka.urbankova@zsfrydlant.cz


Mgr. Šárka Němcová, metodička prevence

Kontakt: 558 678 169

Email: sarka.nemcova@zsfrydlant.cz

Konzultační hodiny: úterý 14.00-15.00, případně dle telefonické či e-mailové domluvy


Mgr. Petra Senčíková, speciální pedagožka

Kontakt: 558 678 169

Email: petra.sencikova@zsfrydlant.cz

Konzultační hodiny pro žáky i rodiče:
pondělí – 9.50-10.35
čtvrtek – 8.45-9.30
nebo po předchozí telefonické domluvě.


Mgr. Kateřina Rečková, školní psycholog

Kontakt: 558 678 169

Email: psycholog@zsfrydlant.cz

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 9:30 – 9:50, středa 9:30 – 9:50

Konzultační hodiny pro rodiče: po telefonické domluvě


 

Pro každý školní rok  je vypracován plán práce ŠPP tak, že je zaměřen na plnění těchto cílů:

  1. Vytvářet základnu pro prevenci školní neúspěšnosti a prevenci sociálně patologických jevů.
  2. Udržovat přátelské sociální klima ve škole i v třídních kolektivech.
  3. Zajišťovat včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů.
  4. Podporovat efektivní komunikaci a spolupráci mezi školou, rodiči a školskými poradenskými zařízeními.
  5. Zkvalitňovat péči o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, zajišťovat podmínky pro poskytování podpůrných opatření pro tyto žáky
  6. Nabízet dostatek informací v oblasti kariérového poradenství.
  7. Metodické vedení pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování, práce s třídními kolektivy a metod práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.