E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Realizované akce 2022/23 (2. st.)

5 Led 2023

Fakescape

Fakescape
3 Led 2023

Co vypravuje hvězda v podání Chasičky

Vánoce a hvězdy na obloze mají hodně společného, možná stejně, jako naše škola a Chasička. Patří neodmyslitelně k sobě. Hvězdy svítily na obloze při Ježíšově narození stejně jako vždy září předvánoční vystoupení naší Chasičky. Za to, že mohlo být opět po covidové pauze realizováno, jsme byli moc vděční.

     Uskutečnilo se v pondělí 19. prosince 2022, nejprve v dopoledních hodinách pro děti z mateřských školek a žáky 1. stupně, podvečerní představení pak přilákalo do kinosálu Kulturního centra ve Frýdlantě n. O. širokou veřejnost.

     Starodávný betlémský příběh, pásmo koled a lidových vyprávění, vše podmaněno tóny hudebních nástrojů, to vypravovala hvězda v podání malých koledníků, zpěváčků a muzikantů z Chasičky. Svým vystoupením neopomněli o den později zpříjemnit předvánoční čas také seniorům ve Středisku sociálních služeb a v Medele.

      Za všechno patří našemu souboru velké poděkování, v neposlední řadě rovněž Kulturnímu centru Frýdlant n. O. za poskytnutí prostor k realizaci programu.

14 Pro 2022

Exkurze u soudu

V předmětu výchova k občanství jsme v 8. ročníku probírali tematický celek Člověk a právo, v letošním roce na něj navázala Volba povolání. Ideální příležitostí, jak obě témata skloubit, bylo navštívit Okresní soud ve Frýdku-Místku, kde jsme se v rámci exkurze přímo zúčastnili soudního jednání. Naším cílem bylo nejen sledovat soudní proces z hlediska práva, ale všímat si také pracovních činností osob v rámci jejich profesí.  Taková paní zapisovatelka, jež dokázala na klávesnici zachycovat slova v reálném čase a ihned je psát do počítače, to bylo něco.  Též nás zaujala eskorta, která bedlivě dohlížela na chování již zadržené ženy. Také práce soudce, státního zástupce nebo obhájce byla nesmírně zajímavá.

Případ, který jsme společně se spolužáky z 9. ročníku sledovali, se týkal krádeže v supermarketu. Obžalovaná byla dvojice žen, jež byla již dříve trestána za různé právní delikty, jako například ublížení na zdraví, krádeže a další menší přestupky.  Jedné z nich byla již před rokem udělena podmínka v trvání 3 let, a proto byla stíhána vazebně. Byla tedy přivedena eskortou, druhá žena se dostavila sama. Celé soudní jednání trvalo zhruba 120 minut. Jakmile soud začal, bylo nám hned jasné, že případ nás rozhodně nudit nebude. Zvláště jedna z žen, dlouhodobě drogově závislá, v mnohých z nás zanechala varování, jaké následky má na člověka užívání návykových látek.  Po první hodině soudního stání paní státní zástupkyně odhadla, a my společně s ní, že je ve výpovědi spousta nepravdivých informací a výmyslů, do kterých se obě obžalované při výslechu zamotávaly. Po přečtení výpovědi 2 pracovníku bezpečnostní agentury vyplynuly na povrch další okolnosti, které svědčily v neprospěch obžalovaných. Po půlhodinové přestávce, kdy jsme museli opustit jednací místnost, jsme se vrátili zpět na vynesení rozsudku. První obžalovaná, která již měla podmínku, dostala 15 měsíců ve výkonu trestu, druhá obviněná si pak odnesla „flastr“ 6 měsíců.

Ještě dlouho jsme se spolužáky i učiteli probírali zážitky ze soudního jednání. Myslím, že bylo pro nás mnohem lepší vše vidět na vlastní oči než se o tom jen učit ve školních lavicích. Jak již řekl Cicero: Praxe je nejlepší učitelka.“ Myslím, že po návštěvě soudu o tom již nikdo z žáků 9. ročníku naší Tégéemky nepochybuje.

Jakub Křížek, 9. B

13 Pro 2022

Bobřík informatiky

Ve dnech 7. – 18. 11. se také naše škola zapojila do mezinárodní soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o předmětovou soutěž, kterou podporuje Ministerstvo školství.

Soutěž byla realizována v rámci hodin informatiky nebo matematiky formou on-line testu, ve kterém žáci řešili problémy z oblastí informatického myšlení, porozumění informacím, algoritmizace a digitální gramotnosti. Na vyřešení 12 otázek měli žáci časový limit 40 minut.

Před zahájením testování obdržel každý žák své jedinečné heslo, pod kterým soutěžil, a  na stránce www.ibobr.cz si následně mohl prohlédnout své odpovědi.

Pro žáky 4. až 9. tříd byly určeny kategorie Mini, Benjamin a Kadet. V každé kategorii žáci mohli získat celkem 192 bodů. Z celkového počtu 436 soutěžících získalo minimálně 120 bodů 63 žáků. Ti se tak zařadili mezi úspěšné řešitele.

Úspěšným řešitelům gratulujeme. Všem soutěžícím děkujeme a těšíme se na další ročník.

29 Lis 2022

Rozsvěcování vánočního stromu 2022

Zahájení adventu provází v mnoha městech a vesnicích slavnostní rozsvěcování vánočního stromu, které bývá příležitostí nejen k setkávání obyvatel, ale také k možnosti prodeje rozličných výrobků lidové tvořivosti. Ani Frýdlant nad Ostravicí není v tomto směru výjimkou. Právě naopak. Každou příležitost k setkání přátel, popovídání si, pohlazení žaludku něčím k snědku či lahodným mokem, k tomu příjemná kulturní vystoupení, to si přece nemůžeme nechat ujít. Vedení Města poskytuje navíc městským organizacím bezplatně stánek, který je možné využít k prodeji a propagaci. Toho naše škola stejně jako mnozí jiní neváhá využít.

     Již několik dní před 25. listopadem, kdy zmíněná akce probíhala, přemýšleli učitelé, co hezkého s dětmi vytvoří. Mnozí požádali o spolupráci také ochotné rodiče, kteří se do projektu rovněž ochotně zapojili. Výsledkem společného snažení bylo množství vánočních ozdob, dekorací a sladce vonících dobrůtek. Vyzdobený stánek s logem naší školy přilákal svými výtvory nevídané množství návštěvníků. Důkazem je rekordní zisk, který bude použit k nákupu pomůcek potřebných k výuce. To, že na pódiu nechyběla ani naše Chasička, je snad zbytečné dodávat. Její vystoupení i tentokrát pohladilo po duši a přispělo k laskavé předvánoční atmosféře.

     Vedení školy děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na úspěšnosti akce podíleli. Těm, kteří tvořili, účastnili se samotného prodeje či přípravy stánku, dále těm, kteří školu reprezentovali v podobě vystoupení Chasičky. V neposlední řadě směřuje náš dík k rodičům a všem, kteří nás při této příležitosti jakkoli podpořili. Opět se potvrdilo, že SOUHRA k naší Tégeemce prostě patří.

7 Lis 2022

Kalusův kalamář

Literární soutěž Kalusův kalamář

     Dne 4. listopadu 2022 proběhla na Základní škole v Čeladné každoročně pořádaná soutěž Kalusův kalamář. V letošním roce se z naší školy účastnily ve třech kategoriích žákyně: Stella Izvorská ze 6. d, Ava Wilde ze 7. c a Veronika Gorná z 9. a.

     Soutěžící čekal nelehký úkol. Mezi 35 literárními tvůrci napsat báseň na téma SPORT. První místo ve své kategorii získala Ava Ellen Wilde, jejíž báseň byla vyhodnocena jako nejlepší. Zjednodušeně – „básnické střevo“ se nezapře, i když se jedná o autorku, která pochází z bilingvního prostředí. Děkuji našim žákyním, že projevily odvahu a reprezentovaly školu v tak nelehkém tvůrčím klání.

     O soutěžící bylo velmi dobře postaráno, rovněž byl pro ně připraven raut a doprovodný program, který probíhal přímo v Památníku Jana Kaluse. Jako odměna čekala na každého tvůrce pěkná věcná cena. Děkuji pořádající škole za pozvání a už se těšíme na příští rok. Poděkování patří také paní Katce Chrostkové, která jako pedagogický dozor absolvovala s dívkami tuto akci.

 MD

                                                                                                                                                    

 

7 Lis 2022

Chasička v MEDELE

V úterý odpoledne 1. listopadu 2022 proběhlo ve městě Frýdlantu nad Ostravicí slavnostním otevření nové budovy Domova péče o seniory MEDELA. Bývá už tradicí, že při takových událostech nechybí členové našeho národopisného souboru Chasička. Ne jinak tomu bylo i tentokrát. Malí muzikanti a tanečníci byli pozváni, aby před přítomnými hosty společně s cimbálovou muzikou Kotci předvedli své pásmo písní a tanců s názvem Z Ondřejníčka na Radhošť. Jejich vystoupení sklidilo obrovský ohlas a od všech přítomných si vysloužili bouřlivý potlesk. Všem účinkujícím dětem i pedagogům, kteří je vedou a provázejí, děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

1 Lis 2022

Matematická soutěž – Pythagoriáda 2022/2023

Dne 21. října proběhla na naší škole jako každým rokem matematická soutěž „Pythagoriáda. Soutěž byla určena žákům vyššího stupně od šesté do deváté třídy.

     Matematického klání se zúčastnilo 102 dívek a chlapců. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. 1. kategorie byla určena pro žáky šestých ročníků, 2. kategorie pro sedmé ročníky, 3. kategorie pro matematiky z osmých tříd a poslední kategorie pro naše nejstarší deváté třídy. Řešitelům nestačily pouze výborné znalosti matematických operací, ale museli projevit i schopnost logického myšlení. 

     Bylo nutné vyřešit patnáct úkolů. Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal minimálně 9 bodů. Tito žáci postupují do okresního kola. Gratulujeme postupujícím a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole. Do okresního kola postupují: Adam Vokál ze 6.c, Karolína Svobodová  6.d a Amélie Dluhošová ze 7.c.

                                                                                        MB

1 Lis 2022

Krajské kolo v přespolním běhu

18. října se naši hoši ze 7. ročníku (7. C) zúčastnili pod vedením pana učitele Martina Kudělky krajského kola v přespolním běhu, které probíhalo v Kylešovicích u Opavy.

   Je nutné pogratulovat našim sportovcům k příčce nejvyšší v kole základním a okresním, jejíž výkon je posunul právě do toho krajského kola pořádaného v Kylešovicích u Opavy.

   V krajském kole dosáhli na příčku pátou, a proto jim děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. Jmenovitě děkuji:  Adamu Mališovi, Vítu Menšíkovi a Robertu Pospíšilovi (všichni žáci 7. C).

                                                                                         MB

10 Říj 2022

Podzimní tvoření prvňáčků s deváťáky

„Konec léta je tu, děti, podzimní už přišel čas, listí k zemi s větrem letí, plno zlata je tu zas.“

Tak proč toho nevyužít, řekli jsme si s prvňáčky a od nápadu nebylo daleko k jeho realizaci. V rámci tělesné výchovy a prvouky jsme si zašli na vycházku, abychom nasbírali, co nám barevná podzimní příroda nabízí, něco si děti přinesly z domova. S „našimi deváťáky“ jsme se už měsíc neviděli, a tak jsme si je pozvali jako pomocníky.

     Úvodní radost z opětovného setkání záhy vystřídala tvořivost a skvělé nápady. Úkol zněl jasně, vymyslet si podzimního skřítka Bramboráčka, a kdo stihne, může ještě vyrobit Paletu podzimu. Práce s tavnou pistolí musí být opatrná a tak přítomnost velkých kluků i holek byla na místě.

     Jak ukázala závěrečná výstavka, na které si bylo možné zdařilá dílka prohlédnout, společné vymýšlení se vyplatilo. Výsledkem skvělé vzájemné tvořivé spolupráce bylo několik podzimních skřítků či zvířátek zářících pestrými barvami, kteří v pátek 7. října 2022 rozzářili náš den a my už se teď těšíme na další společné setkání.

12
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka