E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Realizované akce ŠD

25 Dub 2023

Ohlédnutí za akcemi v měsících březnu a dubnu

Talentmánie – V březnu přijeli vychovatelé s dětmi z osmi okolních družin do našeho kulturního střediska. Naši družinu reprezentovala malá děvčata, která předvedla za doprovodu kytary hudebně pohybové pásmo. Dívky byly bezprostřední, tančily a zpívaly s elánem nejen na pódiu, ale i cestou do školy, na chodbě i v jídelně. Vychovatelé předvedli, jak jejich svěřenci dokáží smysluplně využít volný čas. Děti hrály divadlo, zpívaly v krojích, cvičily gymnastiku, hrály na hudební nástroje, skládaly hlavolamy. Vychovatelé se shodli na opakování zdařilé akce, která se uskuteční opět za rok.

Družba Frýdlant – Turzovka
V dubnu do našeho města zavítal známý dětský ilustrátor Adolf Dudek. Je velmi oblíbený nejen svými znamenitými kresbami, ale i svým osobitým humorem. Vždy si hravě získá publikum a malí posluchači na něj nezapomínají. Obecenstvo tvořily děti ze Slovenska a vybraní žáci z naší družiny. Jazyková bariéra nebyla překážkou, jelikož děti z obou zemí spojily veselé obrázky. Děkujeme za pozvání p.ředitelce Kaiserové.
 
14 Úno 2023

Kultura v ŠD

Jednou měsíčně děti navštěvují místní kino. Po covidové odmlce jsme pozvali osvědčené herečky hrající tematické pohádky pro děti. Chválily si skvělé publikum. Děti opravdu báječně spolupracovaly a spontánně reagovaly. 

14 Úno 2023

Sport v ŠD

V naší družině je kladen velký důraz na pohyb. Žáci jsou vedeni ke sportu, nikoli nuceni. Velkou výhodou jsou propojená oddělení, kde spolu vychovatelky vzájemně spolupracují. Až na řízené společné činnosti si mohou děti vybrat aktivitu, která je jim blízká. Denně se sportuje v herně, chodí se na vycházky, využívá se sportovní areál školy, školní zahrada, tělocvična. V nové tělocvičně proběhla utkání v zimní olympiádě, floorballu a fotbalu. Nejlepší získali ocenění.

2 Lis 2022

Dušičková stezka

Dušičky by neměly být jen o povinnosti navštívit a zkrášlit hroby, ale lidé by se měli zastavit, popřemýšlet o konečnosti života, rodina by se měla sejít a zavzpomínat na předky… Děti besedovaly, naučily se písně Dušičky, Strašidla a Obludy, které zpívaly za doprovodu kytary. Na školním hřišti stáli dobrovolníci na deseti stanovištích, kde zadávali úkoly z textu nacvičených písní a vysvětlovali úkoly např. vařit povidla /barevné kameny/, řídit auto /obíhání dráhy s volantem/, běh příšer /s šátky/, třídění ponožek aj. Za splnění získaly děti smajlíky, omalovánky. Nejrychleji byli v cíli tito žáci : Barbora Říhová, Viktor Mucha, Alžběta Eliášová.

2 Lis 2022

Atletika

Na školním hřišti se, o mimořádně teplém podzimu, konaly atletické závody. Soutěžily děti z prvních, druhých a třetích tříd  ve třech disciplínách – běh na 60m, hod kriketovým míčkem do dálky a skok z místa. Nejlepší běžci : B. Říhová, M. Čajka, T. Onderková, D. Merta, V. Šulová, N. Mohelníková. Nejlepší skokani : N. Kračmarová, K. Pavlásek, E. Stonawská, M. Lesniak, N. Mohelníková, M. Velička. Nejlepší házenkáři : K. Ochmanová, M. Novák, P. Jurek, K. Štefková. Děti získaly sladkou odměnu, diplomy.

30 Čvn 2022

Červnové akce ve školní družině

Olympiáda – V červnu proběhla celodružinová olympiáda. Na školním hřišti se stala nejlepší vytrvalostní běžkyní dívka z druhé třídy Simona Bakotová. Porazila nejen své spolužáky, ale i žáky z vyšších tříd. V běhu na 60 m měli nejlepší čas tito sprinteři: Hugo Babinec, Samuel Juřica, Jan Foldyna, Radim Šerek, Anna a Sára Schillerovy, Varvara Brylová. Ve skoku do dálky se nejvíce dařilo těmto žákům: Michaela Kecová, Simona Bakotová, Natálie Štefková, Veronika Boráková, Sofie Klimková, Gita Kubišová, Štěpán Onderek, Jakub Vaněk, Radim Šerek, Igor Mucha, Martin Wendzel, Damián Dezort , Mikuláš Čajka, Jiří Vašíček, Tobiáš Přibyla. Při hodu na cíl získali nejvíce bodů tyto děti: Martin Wendzel, Petr Odstrčil, Jan Foldyna, Mikuláš Macháček, Adéla Šlosarčíková, Stázka Jiříková. Děti fandily, chování sportovní, věcné ceny a diplomy rozdány.

 
24.6. Akce školních družin v Janovicích – Vybraná děvčata čekal autobus plný dětí z okolních družin. Dovezl nás do ŠD při ZŠ Janovice. Měli jsme možnost si prohlédnout rozsáhlý multifunkční areál. Místní obyvatelé mají být právem nač pyšní. Děti plnily disciplíny připravené vychovatelkami. Byly nadšené z kolotočů, průlezek, jezírka, chodníčku pro bosé nožky, venkovní kuchyňky, hřišť aj. lákadel využívané dětmi , soutěžemi i štědrou odměnou. Cestu zpět jsme si všichni zpříjemnili radostným zpěvem. Chválíme žákyně 1.a 2. třídy K. Štefkovou, T. Ondruchovou, S. Bakotovou, M. Janákovou, R. Gontkovou, S. Jiříkovou a M. Kecovou za vzornou reprezentaci naší družinky.
 
Všem našim svěřencům přejí radostné dvouměsíční prázdniny jejich vychovatelky! 
22 Dub 2022

Co se všechno událo u nás v družině?

Březen – měsíc knihy. Děti si vyzkoušely čtení před svými vrstevníky. Nejlepší výkon podala Zuzana Mališová z 2. tř. a Matyáš Zagrapan z 3.tř. Děti zvládly trému, úroveň čtení byla vyrovnaná. V řadách třeťáků byli úspěšnějšími čtenáři chlapci. Důležité je, podněcovat děti k četbě. Denně v družině čteme, besedujeme, děti se aktivně zapojují do diskusí, rozvíjejí slovní zásobu.

Člověče, nezlob se – Proběhla celodružinová soutěž ve známé stolní hře „Člověče, nezlob se“. Bylo zajištěno množství figurek a natištěné hrací plány. Děti soutěžily u stolů po čtyřech. Každý výherce se utkal s dalšími hráči. Vítězové se nespoléhali pouze na štěstí, ale museli dokázat být disciplinovaní, soustředění a vytrvalí. 1. místo získala K. Hamšíková, 2. místo M. Lesniak, 3. místo O. Hlavenka.

Duben- měsíc ve znamení Velikonoc. Děti se zapojily do dvou celodružinových soutěží, kde  hledaly pestrobarevná  a papírová vajíčka rozmístěná na školním hřišti. Starší žáci plnili nadepsané úkoly. Posléze starší děti čekaly na připravených stanovištích a zadávaly úkoly prvňáčkům. Každoročně se děti učí koledy, seznamují se s tradicemi, čtou se tématické příběhy, děti vyprávějí zážitky.

15 Úno 2022

Karneval

V prostorách tělocvičny proběhl maškarní bál. V družině si děti během týdne vyráběly papírové masky. Na karnevalu byly děti ukázněné, nadšeně soutěžily. Nejvytrvalejší tanečníci získali za své taneční kreace diplom.

5 Úno 2022

Proběhlé akce školní družiny

Tradičně v podzimním období probíhaly, převážně na školním hřišti, kolektivní hry. Prostřednictvím her se děti snáze seznamují a lépe se stmeluje kolektiv.

6.12. Žáci z deváté třídy navštívili družinové děti. Zřejmě se u nás vyskytují jen hodná dítka, protože Mikuláš s anděly dorazili bez čerta. Děti měly pro „nebeskou“ návštěvu připravený hudební program. Všichni ochutnali mikulášský perník.

Vánoční čas je spojený s pohádkami, rozjímáním a zklidněním. Družina se podílela na zhotovení keramických dárků na vánoční jarmark. Děti plnily adventní úkoly, vyráběly dárky, vypracovávaly tematické listy, psaly přání, vánočně zdobily prostory ŠD, těšily se z nových her, dozvídaly se zajímavosti ohledně nejkrásnějších svátků v roce nejen u nás, ale i ve světě. Zpívaly koledy, hrály divadlo a těšily se na prázdniny se svými nejbližšími.

21.1. Děti po dlouhé odmlce opět navštívily místní kino. Byly nadšené animovanou pohádkou ENCANTO.

V lednu proběhly celodružinové soutěže v recitaci, zpěvu a vyprávění vtipů. Mnohé děti přepadla tréma, jiné se soutěže nezúčastnily z důvodu nemoci. Prvenství získali tři odvážní hoši. Prvňáček O. Pluta, žák druhé třídy S. Juřica a chlapec z třetího ročníku T. Kavík.

17 Bře 2021

Družina během distanční výuky

Uzavření škol znamená distanční výuku a omezený provoz ve školní družině. Díky vládním nařízením fungovala družina pouze pro děti zdravotníků a záchranářů, nebo byly děti rozděleny do speciálních skupin, či se scházeli jen žáci se svými spolužáky ze třídy.

V současné době je opět provoz zajištěn dětem rodičů ze záchranných a zdravotních složek. 
V době před“ lockdownem“ určení pedagogičtí pracovníci zajišťovali pro své svěřence program. Děti kreslily, vyráběly, poslouchaly pohádky a příběhy, besedovaly, zhotovovaly výrobky z keramické dílny, hrály hry venku i v místnosti, řešily kvízy a hádanky, luštily tajenky, vypracovávaly pracovní listy, připravovaly se na výuku.
 
Na přání dětí proběhl v 1.A karneval. Děti soutěžily a plnily úkoly. I přes nutnost nošení roušek a omezení tanečních her si rej v maskách užily.
Přejeme našim družinkovým dětem, ať se mohou opět v plném počtu brzy shledat se svými kamarády.
 
Vychovatelky. 
 
12
ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka