E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Zápisy z jednání rady

17 Říj 2023

Zápis ze zasedání 37. schůze Školské rady

RADA ŠKOLY - zápis 01
RADA ŠKOLY - zápis 02
23 Kvě 2023

Zápis ze zasedání 36. schůze Školské rady

Zápis z 36. schůze školské rady
Zápis z 36. schůze školské rady 2
27 Říj 2022

Zápis ze zasedání 35. schůze Školské rady

Zápis z 35. schůze školské rady final 01
Zápis z 35. schůze školské rady final 02
 

2 Kvě 2022

Zápis ze zasedání 34. schůze Školské rady

Zápis z 34. schůze škoské rady
6 Lis 2021

Zápis ze zasedání 33. schůze Školské rady

Zápis z 33. schůze škoské rady (1)
30 Čvn 2021

Zápis ze zasedání 32. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

Zápis z 32. schůze školské rady
13 Říj 2020

Zápis ze zasedání 31. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

Zápis z 31. schůze škoské rady
30 Čvn 2020

Zápis ze zasedání 30. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

Datum konání: 3. 6. 2020

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Karla Šigutová, Mgr. David Mareček, Ing. Petra Filipová, p. Lucie Večeřová, p. Andrea Sližová, doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D., Ing. Iva Lichnová,  Mgr. Eva Růžičková

Omluveni: p. Jiří Koval

Host: Mgr. Lenka Matušková – ředitelka základní školy

 

Program:

1) Zahájení a úvodní slovo předsedkyně školské rady paní Mgr. Karly Šigutové

2) Slovo ředitelky školy paní Mgr. Lenky Matuškové – průběh roku 2019/2020

3) Slovo paní Mgr. Karly Šigutové – výuka v průběhu uzavření škol (koronavirus)

4) Volba zástupce do konkursní komise na místo ředitele/ředitelky Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace

5) Návrh termínu další schůze

6) Diskuze

 

Ad 1)

Schůzi zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Karla Šigutová a seznámila přítomné s programem schůze.

Ad 2) Mgr. Lenka Matušková pokračovala zprávou o průběhu školního roku 2019/2020, v níž zmínila významné aktivity, akce i úspěchy školy např. (práce rodilého mluvčího s žáky školy, lyžařské kurzy konané v únoru a březnu 2020, program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, karneval, testování MENSA, nové financování školy a její kapacita, projekt altánku na školní zahradu, schválený projekt na novou počítačovou učebnu a další…).

Ad 3) Dále pokračovala paní Mgr. Karla Šigutová a informovala radu o průběhu výuky dětí v období koronaviru, následnému uvolňování nařízení a pokračování výuky od 11. 5. 2020, 25. 5. a 8. 6. (konzultace, školní skupiny). Též zmínila zápis do 1. tříd, který z důvodu uzavření škol probíhal netradičně (elektronicky, poštou), bez přítomnosti dětí i rodičů. Touto formou bylo zapsáno celkem 73 žáků, do 1. tříd ve školním roce 2020/21 nastoupí 62 žáků.

Ad 4) Následovala volba člena konkursní komise z řad zákonných zástupců žáků školy na místo ředitele/ředitelky Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace. Školská rada zvolila jednohlasně paní Lucii Večeřovou.

Ad 5) Následující schůze se dle rozhodnutí rady uskuteční v pondělí 5. října 2020.

Ad 6) V závěrečné diskuzi byl vznesen dotaz na způsob klasifikace žáků na konci školního roku a předávání vysvědčení. Klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20 bude provedena v souladu s vyhláškou 211/2020 Sb. Z hlediska předávání vysvědčení škola očekává vydání pokynu MŠMT, na základě tohoto pokynu bude vypracována organizace závěrečného školního dne (konkrétně 30. 6. 2020). Dále se diskutovalo o práci (výuce) dětí doma v období uzavření škol, o distanční formách vzdělávání, o online výuce a také o bezpečnostních pravidlech v rámci práce školních skupin.  V závěru diskuze předsedkyně školské rady Mgr. Karla Šigutová poděkovala za dlouholetou práci v radě Mgr. Evě Růžičkové a společně s doc. Ing. Jan Nečasem, Ph.D poděkovala také p. ředitelce školy Mgr. Lence Matuškové za její práci pro školu v souvislosti s ukončením pracovního poměru.

 

 

 Ve Frýdlantu n. O., dne 30. 6. 2020                                 Zapsala: Lucie Večeřová

19 Lis 2019

Zápis ze zasedání 29. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

19Datum konání: 7. 10. 2019

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Karla Šigutová, Mgr. David Mareček, Ing. Petra Filipová, p. Lucie Večeřová, p. Andrea Sližová, p. Jiří Koval, doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D., Ing. Iva Lichnová,

Omluveni: Mgr. Eva Růžičková

Host: Mgr. Lenka Matušková – ředitelka základní školy

 

Program:

1) Zahájení, úvodní slovo předsedkyně školské rady Mgr. Karly Šigutové

2) Seznámení s programem schůze, slovo ředitelky školy a informace o prvních dnech školního roku

3) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019

4) Projednání dopravní situace v ranních a poledních hodinách v prostorách od MŠ Pastelka směrem na ulici Janáčkova

5) Diskuze

6) Návrh termínu následující schůze

7) Závěr

 

Ad 1)

Schůzi zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Karla Šigutová a seznámila přítomné s programem schůze.

Ad 2)

Následně převzala slovo paní ředitelka školy Mgr. Lenka Matušková a informovala členy rady o situaci v přípravném týdnu (havárie vodovodního systému spojená s následnými opravami – rekonstrukce podlah, opravy tříd, malování, nákup poškozeného nábytku a didaktické techniky). Dále byly podány informace o proběhlé plánované rekonstrukci osvětlení v tělocvičnách školy (realizace v průběhu hlavních prázdnin). Slovo převzala opět Mgr. Karla Šigutová, která členy seznámila s organizací zahájení školního roku, s počty žáků v prvních (57) a šestých ročnících (91), podala informace o slavnostním zahájení školního roku a o důležitých akcích školy v 1. měsíci školního roku (adaptační programy 1. a 6. tříd, nábory do zájmových útvarů, spolupráce s organizací Hravý klaun, účast školy na mezinárodním projektu Edison, projektové dny) a zmínila také některé plánované akce jako například účast na Rozsvěcování vánočního stromu – prodejní stánek, předvánoční akce, Sportovní kurz žáků 9. ročníku a podobně. Bylo hovořeno také o významných akcích uplynulého školního roku (exkurze do Nových Vítkovic, Bartošovic, Osvětimi či zahraniční zájezd žáků do Londýna, 25. výročí založení folklorního souboru Chasička, návštěva družební školy v Turzovce nebo Den dětí pro žáky I. stupně konaný s využitím nového školního sportovního areálu.

Ad 3) Členové školské rady byli vyzváni, aby přednesli připomínky k předložené Výroční zprávě školy za rok 2018 – 19. Po zapracování drobných připomínek bylo znění Výroční zprávy jednomyslně schváleno.

Ad 4) Přítomní byli seznámení se zněním dopisu p. Lucie Oborné, který byl adresován Městu Frýdlant n O. Autorka dopisu žádá o prošetření a návrhy řešení svízelné dopravní situace v ranních a poledních hodinách na ulici Janáčkova z hlediska bezpečnosti příchodu a odchodu dětí ze školy. Přítomný zástupce Rady Města FnO Doc. Ing. Jan Nečas Ph.D. seznámil ostatní se záměrem řešení situace (omezení rychlosti, retardéry a přechod pro chodce).

Ad 5) V diskuzi vystoupila ředitelka školy Mgr. Lenka Matušková a hovořila o novém financování škol od ledna 2020, o nedostatku prostor pro výuku v souvislosti s novým financováním, o problémech s vysokými teplotami ve třídách a potřebné obnově PC. Ing. Petra Filipová zmínila narůstající výchovné problémy se staršími žáky (kouření, agrese a podobně).

Ad 6) Následující schůze se dle rozhodnutí rady uskuteční v pondělí 20. dubna 2020 v 17:15 hod. ve sborovně školy.

Ad 7) V závěru schůze poděkovala předsedkyně školské rady všem členům za účast.

  

 

 Ve Frýdlantu n. O., dne 18. 11. 2019                           Zapsala: Lucie Večeřová

26 Čvn 2019

Zápis ze zasedání 28. schůze Školské rady

Zápis ze zasedání 28. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

 

Datum konání: 1. 4. 2019

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Karla Šigutová, Ing. Iva Lichnová, Ing. Petra Filipová, p. Andrea Sližová, p. Jiří Koval, Ph.D., doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D., Mgr. Eva Růžičková

Omluveni: Mgr. David Mareček, p. Lucie Večeřová

Host: Mgr. Lenka Matušková – ředitelka základní školy

 

Program:

1) Zahájení, úvodní slovo předsedkyně školské rady

2) Seznámení s programem schůze, slovo ředitelky školy a informace průběhu školního roku 2018-19; plánované akce do konce školního roku

3) Zpráva o činnosti ČŠI na škole a seznámení s výsledky inspekční činnosti

4) Zpráva o kontrole KHS

5) Schválení doplňku školního řádu školní pro rok 2019 – 20

6) Diskuze

7) Návrh termínu následující schůze

8) Závěr

 

 

Ad 1)

Schůzi zahájila přivítáním členů předsedkyně školské rady Mgr. Karla Šigutová.

 

Ad 2) Mgr. Karla Šigutová dále seznámila členy s programem schůze, vyjmenovala významné akce školy za uplynulé období a předala slovo hostu p. ředitelce Lence Matuškové, která pokračovala zprávou o průběhu školního roku 2018 – 19.

 

Ad 3) Dalším bodem programu byla informace o průběhu a výsledcích kontrolní činnosti ČŠI ve dnech 8. – 10. ledna 2019. Paní ředitelka Mgr. Lenka Matušková seznámila členy s průběhem kontroly během jednotlivých dnů a vyzdvihla nejdůležitější body Inspekční zprávy a Protokolu o kontrole vykonané pracovníky ČŠI. (Znění obou dokumentů bylo členům rady zasláno k prostudování předem)

 

Ad 4 V následujícím příspěvku seznámila ředitelka školy členy s výsledkem kontroly provedené KHS v prostorách školy.

 

Ad 5) Následovalo jednohlasné schválení dodatku Školního řádu, který se týkal Minimálního preventivního programu, jehož realizací škola předchází rizikovému chování žáků.

 

Ad 6) V závěrečné diskuzi byla zmíněna práce organizace Hravý klaun, hovořilo se o připravovaných akcích (Akce s IZS pro 8. ročník, soutěž na téma IZS mezi frýdlantskými školami, Den dětí, zapojení školy do mezinárodního testování TIMSS žáků 4. ročníku, 25. výročí založení folklorního souboru Chasička, informace o průběhu projektu Učíme se moderně / Šablony II/, informace o nových webových stránkách školy a. j.).

Ing. Iva Lichnová ve svém příspěvku poděkovala vedení školy za kvalitní práci, která se promítla do výsledků kontrolní činnosti ČŠI a poděkování rozšířil doc. Ing. Jan Nečas Ph.D. o správce tělocvičen, které pochválil za jejich práci.

 

Ad 7) Následující schůze se dle rozhodnutí rady uskuteční v pondělí 7. října 2019 v 17:15 hod. ve sborovně školy.

 

 

 

 

Ve Frýdlantu n. O., dne 23. 4. 2019                           Zapsala: Karla Šigutová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka