E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze zasedání 30. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

30 Čvn 2020

Zápis ze zasedání 30. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

Datum konání: 3. 6. 2020

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Karla Šigutová, Mgr. David Mareček, Ing. Petra Filipová, p. Lucie Večeřová, p. Andrea Sližová, doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D., Ing. Iva Lichnová,  Mgr. Eva Růžičková

Omluveni: p. Jiří Koval

Host: Mgr. Lenka Matušková – ředitelka základní školy

 

Program:

1) Zahájení a úvodní slovo předsedkyně školské rady paní Mgr. Karly Šigutové

2) Slovo ředitelky školy paní Mgr. Lenky Matuškové – průběh roku 2019/2020

3) Slovo paní Mgr. Karly Šigutové – výuka v průběhu uzavření škol (koronavirus)

4) Volba zástupce do konkursní komise na místo ředitele/ředitelky Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace

5) Návrh termínu další schůze

6) Diskuze

 

Ad 1)

Schůzi zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Karla Šigutová a seznámila přítomné s programem schůze.

Ad 2) Mgr. Lenka Matušková pokračovala zprávou o průběhu školního roku 2019/2020, v níž zmínila významné aktivity, akce i úspěchy školy např. (práce rodilého mluvčího s žáky školy, lyžařské kurzy konané v únoru a březnu 2020, program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, karneval, testování MENSA, nové financování školy a její kapacita, projekt altánku na školní zahradu, schválený projekt na novou počítačovou učebnu a další…).

Ad 3) Dále pokračovala paní Mgr. Karla Šigutová a informovala radu o průběhu výuky dětí v období koronaviru, následnému uvolňování nařízení a pokračování výuky od 11. 5. 2020, 25. 5. a 8. 6. (konzultace, školní skupiny). Též zmínila zápis do 1. tříd, který z důvodu uzavření škol probíhal netradičně (elektronicky, poštou), bez přítomnosti dětí i rodičů. Touto formou bylo zapsáno celkem 73 žáků, do 1. tříd ve školním roce 2020/21 nastoupí 62 žáků.

Ad 4) Následovala volba člena konkursní komise z řad zákonných zástupců žáků školy na místo ředitele/ředitelky Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace. Školská rada zvolila jednohlasně paní Lucii Večeřovou.

Ad 5) Následující schůze se dle rozhodnutí rady uskuteční v pondělí 5. října 2020.

Ad 6) V závěrečné diskuzi byl vznesen dotaz na způsob klasifikace žáků na konci školního roku a předávání vysvědčení. Klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20 bude provedena v souladu s vyhláškou 211/2020 Sb. Z hlediska předávání vysvědčení škola očekává vydání pokynu MŠMT, na základě tohoto pokynu bude vypracována organizace závěrečného školního dne (konkrétně 30. 6. 2020). Dále se diskutovalo o práci (výuce) dětí doma v období uzavření škol, o distanční formách vzdělávání, o online výuce a také o bezpečnostních pravidlech v rámci práce školních skupin.  V závěru diskuze předsedkyně školské rady Mgr. Karla Šigutová poděkovala za dlouholetou práci v radě Mgr. Evě Růžičkové a společně s doc. Ing. Jan Nečasem, Ph.D poděkovala také p. ředitelce školy Mgr. Lence Matuškové za její práci pro školu v souvislosti s ukončením pracovního poměru.

 

 

 Ve Frýdlantu n. O., dne 30. 6. 2020                                 Zapsala: Lucie Večeřová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka