E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze zasedání 29. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

19 Lis 2019

Zápis ze zasedání 29. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

19Datum konání: 7. 10. 2019

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Karla Šigutová, Mgr. David Mareček, Ing. Petra Filipová, p. Lucie Večeřová, p. Andrea Sližová, p. Jiří Koval, doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D., Ing. Iva Lichnová,

Omluveni: Mgr. Eva Růžičková

Host: Mgr. Lenka Matušková – ředitelka základní školy

 

Program:

1) Zahájení, úvodní slovo předsedkyně školské rady Mgr. Karly Šigutové

2) Seznámení s programem schůze, slovo ředitelky školy a informace o prvních dnech školního roku

3) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019

4) Projednání dopravní situace v ranních a poledních hodinách v prostorách od MŠ Pastelka směrem na ulici Janáčkova

5) Diskuze

6) Návrh termínu následující schůze

7) Závěr

 

Ad 1)

Schůzi zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Karla Šigutová a seznámila přítomné s programem schůze.

Ad 2)

Následně převzala slovo paní ředitelka školy Mgr. Lenka Matušková a informovala členy rady o situaci v přípravném týdnu (havárie vodovodního systému spojená s následnými opravami – rekonstrukce podlah, opravy tříd, malování, nákup poškozeného nábytku a didaktické techniky). Dále byly podány informace o proběhlé plánované rekonstrukci osvětlení v tělocvičnách školy (realizace v průběhu hlavních prázdnin). Slovo převzala opět Mgr. Karla Šigutová, která členy seznámila s organizací zahájení školního roku, s počty žáků v prvních (57) a šestých ročnících (91), podala informace o slavnostním zahájení školního roku a o důležitých akcích školy v 1. měsíci školního roku (adaptační programy 1. a 6. tříd, nábory do zájmových útvarů, spolupráce s organizací Hravý klaun, účast školy na mezinárodním projektu Edison, projektové dny) a zmínila také některé plánované akce jako například účast na Rozsvěcování vánočního stromu – prodejní stánek, předvánoční akce, Sportovní kurz žáků 9. ročníku a podobně. Bylo hovořeno také o významných akcích uplynulého školního roku (exkurze do Nových Vítkovic, Bartošovic, Osvětimi či zahraniční zájezd žáků do Londýna, 25. výročí založení folklorního souboru Chasička, návštěva družební školy v Turzovce nebo Den dětí pro žáky I. stupně konaný s využitím nového školního sportovního areálu.

Ad 3) Členové školské rady byli vyzváni, aby přednesli připomínky k předložené Výroční zprávě školy za rok 2018 – 19. Po zapracování drobných připomínek bylo znění Výroční zprávy jednomyslně schváleno.

Ad 4) Přítomní byli seznámení se zněním dopisu p. Lucie Oborné, který byl adresován Městu Frýdlant n O. Autorka dopisu žádá o prošetření a návrhy řešení svízelné dopravní situace v ranních a poledních hodinách na ulici Janáčkova z hlediska bezpečnosti příchodu a odchodu dětí ze školy. Přítomný zástupce Rady Města FnO Doc. Ing. Jan Nečas Ph.D. seznámil ostatní se záměrem řešení situace (omezení rychlosti, retardéry a přechod pro chodce).

Ad 5) V diskuzi vystoupila ředitelka školy Mgr. Lenka Matušková a hovořila o novém financování škol od ledna 2020, o nedostatku prostor pro výuku v souvislosti s novým financováním, o problémech s vysokými teplotami ve třídách a potřebné obnově PC. Ing. Petra Filipová zmínila narůstající výchovné problémy se staršími žáky (kouření, agrese a podobně).

Ad 6) Následující schůze se dle rozhodnutí rady uskuteční v pondělí 20. dubna 2020 v 17:15 hod. ve sborovně školy.

Ad 7) V závěru schůze poděkovala předsedkyně školské rady všem členům za účast.

  

 

 Ve Frýdlantu n. O., dne 18. 11. 2019                           Zapsala: Lucie Večeřová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka