E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze zasedání 28. schůze Školské rady

26 Čvn 2019

Zápis ze zasedání 28. schůze Školské rady

Zápis ze zasedání 28. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

 

Datum konání: 1. 4. 2019

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Karla Šigutová, Ing. Iva Lichnová, Ing. Petra Filipová, p. Andrea Sližová, p. Jiří Koval, Ph.D., doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D., Mgr. Eva Růžičková

Omluveni: Mgr. David Mareček, p. Lucie Večeřová

Host: Mgr. Lenka Matušková – ředitelka základní školy

 

Program:

1) Zahájení, úvodní slovo předsedkyně školské rady

2) Seznámení s programem schůze, slovo ředitelky školy a informace průběhu školního roku 2018-19; plánované akce do konce školního roku

3) Zpráva o činnosti ČŠI na škole a seznámení s výsledky inspekční činnosti

4) Zpráva o kontrole KHS

5) Schválení doplňku školního řádu školní pro rok 2019 – 20

6) Diskuze

7) Návrh termínu následující schůze

8) Závěr

 

 

Ad 1)

Schůzi zahájila přivítáním členů předsedkyně školské rady Mgr. Karla Šigutová.

 

Ad 2) Mgr. Karla Šigutová dále seznámila členy s programem schůze, vyjmenovala významné akce školy za uplynulé období a předala slovo hostu p. ředitelce Lence Matuškové, která pokračovala zprávou o průběhu školního roku 2018 – 19.

 

Ad 3) Dalším bodem programu byla informace o průběhu a výsledcích kontrolní činnosti ČŠI ve dnech 8. – 10. ledna 2019. Paní ředitelka Mgr. Lenka Matušková seznámila členy s průběhem kontroly během jednotlivých dnů a vyzdvihla nejdůležitější body Inspekční zprávy a Protokolu o kontrole vykonané pracovníky ČŠI. (Znění obou dokumentů bylo členům rady zasláno k prostudování předem)

 

Ad 4 V následujícím příspěvku seznámila ředitelka školy členy s výsledkem kontroly provedené KHS v prostorách školy.

 

Ad 5) Následovalo jednohlasné schválení dodatku Školního řádu, který se týkal Minimálního preventivního programu, jehož realizací škola předchází rizikovému chování žáků.

 

Ad 6) V závěrečné diskuzi byla zmíněna práce organizace Hravý klaun, hovořilo se o připravovaných akcích (Akce s IZS pro 8. ročník, soutěž na téma IZS mezi frýdlantskými školami, Den dětí, zapojení školy do mezinárodního testování TIMSS žáků 4. ročníku, 25. výročí založení folklorního souboru Chasička, informace o průběhu projektu Učíme se moderně / Šablony II/, informace o nových webových stránkách školy a. j.).

Ing. Iva Lichnová ve svém příspěvku poděkovala vedení školy za kvalitní práci, která se promítla do výsledků kontrolní činnosti ČŠI a poděkování rozšířil doc. Ing. Jan Nečas Ph.D. o správce tělocvičen, které pochválil za jejich práci.

 

Ad 7) Následující schůze se dle rozhodnutí rady uskuteční v pondělí 7. října 2019 v 17:15 hod. ve sborovně školy.

 

 

 

 

Ve Frýdlantu n. O., dne 23. 4. 2019                           Zapsala: Karla Šigutová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka