E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze zasedání 27. schůze Školské rady

2 Říj 2018

Zápis ze zasedání 27. schůze Školské rady

Zápis ze zasedání 27. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

 

 

Datum konání: 1. 10. 2018

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Karla Šigutová, Mgr. David Mareček, Ing. Petra Filipová, p. Lucie Večeřová, p. Andrea Sližová, doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.

Omluveni: Mgr. Eva Růžičková, p. Jiří Koval

Host: Mgr. Lenka Matušková – ředitelka školy

 

Program:

1) Zahájení a úvodní slovo předsedkyně školské rady Mgr. Karly Šigutové

2) Slovo ředitelky školy Mgr. Lenky Matuškové

3) Připomínky a schválení Výroční zprávy za školní rok 2017 – 2018

4) Diskuze

5) Návrh termínu příští schůze

6) Závěr

 

 

Ad 1) Schůzi zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Karla Šigutová. Po přivítání podala přítomným členům informace o zahájení školního roku 2018 – 19. Informovala o počtu žáků v 1. třídách (24, 25, 24) a v 6. třídách (22, 22, 26, 27). Podala zprávu o průběhu Slavnostního zahájení školního roku v 1. třídách.

 

Ad 2) Mgr. Lenka Matušková pokračovala zprávou o 1. měsíci školního roku, kdy proběhly adaptační programy, preventivní programy, exkurze 5. ročníků do Prahy, Den zdatnosti se zaměřením na BESIP, sportovně pobytový kurz a jiné. Informovala členy rady, že v rámci projektu Šablony proběhly na jaře 2018 „Besedy pro rodiče“ a dva projektové dny „Den země“ a „Den zdraví“. Paní ředitelka následně informovala radu o možnostech odpoledních aktivit pro děti v rámci kroužků na škole. Následně byly podány informace o připravovaných akcích (třídní schůzky, besedy pro rodiče 6. tříd, návštěva vyučujících z družební školy ve slovenské Turzovce a jiné).

 

Ad 3) Po vznesení drobných připomínek ke znění Výroční zprávy na rok 2017 – 2018 byl uvedený dokument všemi členy školské rady jednohlasně schválen.

 

Ad 4) V rámci diskuze byla sděleny informace o opakovaných problémech s dopravní situací v blízkosti školy v ranních hodinách. Paní ředitelka seznámila radu s kroky, které byly nebo budou pro řešení situace provedeny (Vybudování retardérů – zřizovatel, spolupráce s Policií ČR – obvodní oddělení Frýdlant n. O., upozornění rodičů na třídních schůzkách, případně prostřednictvím dětí). Diskutovalo se také na téma zavedení iPadů do výuky a obnově učeben PC na škole.

 

Ad 5) Následující schůze se dle rozhodnutí rady uskuteční v pondělí 1. dubna 2019 v 17:15 hod. ve sborovně školy.

 

Ad 6) V závěru schůze Mgr. Karla Šigutová poděkovala všem přítomným za účast.

 

Ve Frýdlantě n. O., dne 2. 10. 2018                           Zapsala: Lucie Večeřová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka