E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze zasedání 25. schůze Školské rady

9 Říj 2017

Zápis ze zasedání 25. schůze Školské rady

Zápis ze zasedání 25. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

 

 

Datum konání: 9. 10. 2017

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Karla Šigutová, Mgr. Jana Trnková, Ing. Petra Filipová, p. Lucie Večeřová, p. Jana Bakotová, Ing. Marcela Palochová, Ph.D., doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.

Omluveni: Mgr. Eva Růžičková, Ing. Iva Lichnová

Host: Mgr. Lenka Matušková – ředitelka základní školy

Program:

1) Zahájení a úvodní slovo zástupkyně ředitelky školy p. Mgr. Karly Šigutové

2) Informace o ZŠ, zahájení výuky v novém školním roce a informace o aktivitách školy

3) Informace o nové volbě do Školské rady

4) Schválení Výroční zprávy za školní rok 2016/2017

5) Diskuze

Ad 1)

Schůzi zahájila zástupkyně ředitelky školy p. Mgr. Karla Šigutová, která přítomné přivítala a zároveň přivítala přítomného hosta ředitelku ZŠ paní Mgr. Lenku Matuškovou.

Ad 2)

Mgr. Karla Šigutová informovala přítomné, že ve školním toce 2017 – 2018 byla zahájena výuka ve 3 prvních třídách, které mají 66 dětí. V 6. třídách je celkem 95 žáků. V letošním školním roce navštěvuje ZŠ celkem 650 žáků. Zároveň společně s ředitelkou školy p. Mgr. Lenkou Matuškovou poskytla velmi podrobné informace o dění na ZŠ:

–        adaptační programy,

–        exkurze, sportovní kurz, projektová výuka

–        návštěvy divadla,

–        akce v rámci protidrogové prevence,

–        změna licenční politiky v oblasti IT na škole – přechod na pronájem licencí v programu EES

–        záměru podat žádost o dotaci IROP pro obnovu dvou učeben

–        informace o podání žádosti o dotaci v operačním programu Zaměstnanost vyhlášeném Ministerstvem práce a sociálních věcí (spolek Hravý klaun)

–        zavedení metody výuky anglického jazyka „Jolly Phonics“, která je zaměřena na zlepšení dovednosti číst a psát v anglickém jazyce, podporu správné výslovnosti, eliminaci memorování slovíček (zavedení od 2. ročníku, posílení dotace Aj na 2 hodiny týdně – 2. ročník)

–        testování žáků

–        a další

Ad 3)

Mgr. Karla Šigutová informovala přítomné o připravovaných volbách do Školské rady pro následující funkční období (2018 – 2020), které budou zahájeny dne 23. 11. 2017. Budou opět voleni 3 zástupci z řad rodičů a 3 zástupci ZŠ, které budou volit pedagogové ZŠ.

Ad 4)

Členům Školské rady byla předložena ke schválení a připomínkám Výroční zpráva za školní rok 2016/2017. Ing. Petra Filipová upozornila na chybně uvedený rok v textu dokumentu. Ing. Marcela Palochová, Ph.D. připomínkovala několik drobností týkající se formálních úprav textu. Předložený dokument byl jednomyslně schválen přítomnými členy.

 

Ad 5)

V rámci diskuze doc. Ing. Petr Nečas pochválil vedení školy a pedagogy za jejich práci. Zástupkyně ředitelky školy p. Mgr. Karla Šigutová velmi srdečně poděkovala všem přítomným za jejich 3 – letou aktivní práci a členství ve Školské radě.

  

 Ve Frýdlantě n. O., dne 9. 10. 2017                            Zapsala: Marcela Palochová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka