E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze zasedání 24. schůze Školské rady

19 Dub 2017

Zápis ze zasedání 24. schůze Školské rady

Zápis ze zasedání 24. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

 

 

Datum konání: 19. 4. 2017

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Karla Šigutová, Mgr. Jana Trnková, Mgr. Eva Růžičková, Ing. Petra Filipová, p. Lucie Večeřová, p. Jana Bakotová, Ing. Marcela Palochová, Ph.D., doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.

Omluveni: Ing. Iva Lichnová

Host: Mgr. Lenka Matušková – ředitelka základní školy

Program:

1) Zahájení a úvodní slovo zástupkyně ředitelky školy p. Mgr. Karly Šigutové

2) Informace o ZŠ a aktivitách školy v průběhu školního roku 2016/2017

3) Informace o hospodaření školy za rok 2016 – paní Lucie Večeřová

4) Schválení změn ve Školním řádu a Klasifikačním řádu

5) Informace ke směrnici týkající se finančních náhrad za poškozené a ztracené

    učebnice – Mgr. Lenka Matušková

6) Navržení termínu následující schůze

7) Diskuze

Ad 1)

Schůzi zahájila zástupkyně ředitelky školy p. Mgr. Karla Šigutová, která přítomné přivítala a zároveň přivítala přítomného hosta paní ředitelku ZŠ Mgr. Lenku Matuškovou.

Ad 2)

Mgr. Karla Šigutová informovala přítomné, že byla na školu od 1. února 2017 přijata do pracovního poměru speciální pedagožka. Zároveň poskytla velmi podrobné informace o dění na ZŠ v průběhu školního roku 2016/2017 a o plánovaných akcích ve zbývajících měsících roku:

Uskutečněné akce:

 

–       preventivní programy (Faust, Renarkon, Policie ČR)

–       Den tělesné zdatnosti

–       Vánoční dílny, Adventní jarmark

–       Velikonoční projekt, projekt Den Země

–       návštěva divadel, kina

–       plavecký výcvik, lyžařský výcvik

–       sportovní kurz pro žáky 9. ročníku

–       Den otevřených dveří, akce školy pro budoucí prvňáky

–       zápis dětí do 1. tříd (76 dětí u zápisu, z toho 70 přijatých), do 6. tříd nastoupí 29 žáků z okolních škol

–       spolupráce školy a SRPŠ (velmi úspěšný ples SRPŠ)

–       a další

Plánované akce:

–       testování žáků 5. a 8. ročníku

–       návštěva žáků a učitelů z družební školy v Turzovce

–       vzdělávací letecký zájezd žáků do Londýna

–       Den dětí

–       Odpoledne plné her (společná akce školy a rodičů v závěru školního roku)

–       a další

Ad 3)

Paní Lucie Večeřová seznámila přítomné s výsledkem hospodaření ZŠ. Mgr. Eva Růžičková vznesla dotaz, zda došlo k úspoře nebo překročení spotřeby energií oproti minulým rokům. Dotaz byl zodpovězen.

Ředitelka ZŠ Mgr. Lenka Matušková informovala přítomné členy školské rady o získání dotace, která se týká personální podpory vzdělávání pedagogů, doučování žáků ohrožených neúspěchem, otevření Klubu logických a deskových her. Poděkovala paní výchovné poradkyni Mgr. Janě Trnkové za pomoc při zavedení inkluzivních opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zabezpečení žáků mimořádně nadaných a v neposlední řadě také vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními.

Ad 4)

Členům školské rady byly předloženy ke schválení a připomínkám změny ve Školním řádu a Klasifikačním řádu, které vejdou v platnost 4. 9. 2017. Doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D. připomínkoval oba dokumenty v několika bodech (formálních i obsahových). Veškeré připomínky budou zapracovány. Předložené změny v obou dokumentech byly jednomyslně schváleny přítomnými členy.

 

Ad 5)

Ředitelka základní školy Mgr. Lenka Matušková předložila přítomným návrh týkající se finančních náhrad za poškozené a ztracené učebnice, které by měly být zapracovány do Školního řádu – oddíl Pravidla pro zacházení s majetkem školy. Přítomní členové jednomyslně souhlasili.

  

Ad 6)

Termín další schůze školské rady se uskuteční v pondělí 9. října 2017 ve sborovně ZŠ v odpoledních hodinách. Bližší čas bude upřesněn před konáním schůze předsedkyní školské rady.

Ad 7)

V diskuzi byla otevřena otázka testování žáků ZŠ.

 

 Ve Frýdlantě n. O., dne 19. 4. 2017                            Zapsala: Marcela Palochová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka