E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze zasedání 23.schůze Školské rady

12 Zář 2016

Zápis ze zasedání 23.schůze Školské rady

Zápis ze zasedání 23. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

 

 

Datum konání: 12. 9. 2016

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Karla Šigutová, Mgr. Jana Trnková, Mgr. Eva Růžičková, Ing. Iva Lichnová, Ing. Petra Filipová p. Jana Bakotová, Ing. Marcela Palochová, Ph.D., Ing. Jan Nečas, Ph.D.

Omluveni: p. Lucie Večeřová  

Host: Mgr. Jiří Čupa – pedagog, Mgr. Lenka Svozilová – ředitelka základní školy

Program:

1) Zahájení a úvodní slovo zástupkyně ředitelky školy p. Mgr. Karly Šigutové

2) Informace o ZŠ a aktivitách školy na začátku školního roku 2016/2017

3) Informace o změnách ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) – Mgr. Lenka

    Svozilová

4) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016

5) Schválení školního řádu

6) Navržení termínu následující schůze

7) Diskuze

Ad 1)

Schůzi zahájila zástupkyně ředitelky školy p. Mgr. Karla Šigutová, která přítomné přivítala a představila novou členku Školské rady p. Ing. Petru Filipovou. Zároveň přivítala přítomné hosty a představila novou ředitelku ZŠ p. Mgr. Lenku Svozilovou.

Ad 2)

Mgr. Karla Šigutová poskytla základní informace o ZŠ (počtu žáků, počtu tříd) a dále informovala členy školské rady o aktivitách školy na začátku školního roku 2016/2017

 

Uskutečněné akce:

–       Slavnostní uvítání nových prvňáčků za účasti vedení školy, starostky Města Frýdlant n. O. a patronů – žáků 9. tříd

–       Adaptační programy 1. a 9. tříd

–       Exkurze žáků 9. tříd do Dolní oblasti Vítkovic

Připravované akce:

–       Projektový den na 1. stupni – „Den tělesné zdatnosti“ ve spolupráci s Oborem dopravy Města Frýdlant n. O.

–       Sportovní kurz 9. ročníku

Mgr. Karla Šigutová také poskytla informaci o potřebě vytvořit novou funkci speciálního pedagoga na škole.

Ad 3)

Ředitelka ZŠ Mgr. Lenka Svozilová informovala o změnách ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP). První změna se dotkla hodinové dotace v předmětu Český jazyk a literatura a dále informovala přítomné o významných změnách týkající se zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zabezpečení žáků mimořádně nadaných a v neposlední řadě také vzdělávání uvedených žáků s využitím podpůrných opatření podle vyhlášky 27/2016 Sb. Byla zmíněna široká nabídky seminářů a školení pro pedagogické pracovníky, které budou hrazeny z dotací operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání. Dotazy přítomných byly Mgr. Lenkou Svozilovou zodpovězeny.

Ad 4)

Členům Školské rady byla předložena ke schválení a připomínkám Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016. Předložená výroční zpráva o činnosti školy byla jednomyslně schválena přítomnými členy.

 

Ad 5)

Členům Školské rady byl předložen ke schválení a připomínkám školní řád. P. Ing. Filipová vznesla několik dotazů na základní informace obsažené ve školním řádu, které byly zodpovězeny p. Mgr. Karlou Šigutovou a ředitelkou ZŠ p. Mgr. Lenkou Svozilovou. Ing. Marcela Palochová, Ph.D. a Ing. Petr Nečas, Ph.D. vznesli drobné připomínky (formálního charakteru) k některým bodům školního řádu, které byly akceptovány.  Předložený školní řád byl po zapracování připomínek přítomnými členy jednomyslně schválen.

 

Ad 6)

Termín další schůze školské rady se uskuteční ve středu 19. dubna 2017 ve sborovně ZŠ v odpoledních hodinách. Bližší čas bude upřesněn před konáním schůze předsedkyní školské rady.

Ad 7)

V diskuzi byla otevřena otázka dokončení stavebních prací v okolí základní školy. Plánovaný termín dokončení je v průběhu měsíce října.

 

 

Na vědomí: ředitelka ZŠ

 Ve Frýdlantu n. O., dne 12. 9. 2016                                Zapsala: Marcela Palochová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka