E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze zasedání 22. schůze Školské rady

21 Bře 2016

Zápis ze zasedání 22. schůze Školské rady

Datum konání: 21. 3. 2016

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni:I Ing. Iva Lichnová,  Mgr. Eva Eschingerová, p. Jana Bakotová, p. Lucie Večeřová, Ing. Jan Nečas Ph.D., Mgr. Jana Trnková, Mgr. Eva Růžičková,

Mgr. Karla Šigutová

Omluveni: Ing. Marcela Palochová Ph.D

Program:

1) Zahájení

2) Informace o dopravní situaci v okolí školy

3) Významné aktivity školy v období říjen – březen

4) Plánované akce školy

5) Zpráva o hospodaření školy

6) Navržení termínu schůze školské rady

7) Volba zástupce školské rady do konkurzní komise pro volbu ředitele školy

8) Diskuze

Ad 1)

Schůzi školské rady zahájila zástupkyně ředitele školy p. Mgr. Karla Šigutová, která přítomné seznámila s programem schůze a omluvila nepřítomnost 1 členky školské rady .

Ad 2)

Po změnách v dopravním značení – umístění dopravní značky zákazu otáčení, odstranění značení přechodu pro chodce se dopravní situace před školou v době před začátkem vyučování zklidnila. Přispívá k tomu i kontrola situace ze strany Policie ČR a přítomnost pracovníka prevence kriminality dvakrát týdně.

Mgr. Eva Eschingerová školskou radu informovala o navržené změně projektu – záliv pro přistavení autobusu a o navrhovaných akcích ke zvýšení bezpečnosti před školou, které by se uskutečnily ve spolupráci s Policií ČR.

Ad 3)

Z aktivit školy uskutečněných v období říjen – březen předsedkyně ŠR vyzvedla několik akcí:

 

–       Vzdělávací zájezd žáků 7. – 9. ročníku do Londýna spojený s výukou v tamní škole

–       Úspěšný vánoční jarmark

–       Pobytový lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku a výjezdový lyžařský výcvik pro žáky 1. stupně

–       Zápis dětí do 1. ročníku, zapsáno bylo 68 budoucích prvňáčků

–       Návštěva dětí 5. ročníku z okolních venkovských škol

–       Školní ples ve spolupráci s Radou rodičů

Ad 4)

Škola připravuje testování žáků 8. ročníku i 5. ročníku, využije testů společnosti SCIO. V květnu se uskuteční návštěva dětí a pedagogů ze školy v Radeburgu, škola pro ně zajišťuje program pobytu. Na konci dubna se na 1. stupni uskuteční projekt s názvem Den zdraví ve spolupráci se SŠ zdravotnickou ve Frýdku – Místku, Policií ČR a Hasičským záchranným sborem.

Ad 5)

Členka ŠR a ekonomka školy Lucie Večeřová seznámila přítomné s výsledky hospodaření školy v roce 2015.

Ad 6)

Následující schůze školské rady se uskuteční 10. nebo 12. října 2016. O konečném termínu budou všichni předem informováni předsedkyní ŠR.

Ad 7)

Jako zástupce ŠR do konkurzní komise pro volbu ředitele školy byla většinou hlasů zvolena Mgr. Karla Šigutová.

Ad 8)

Na dotaz Ing. Jana Nečase na způsob testování žáků 5. ročníku odpověděla ZŘŠ pro 1. stupeň Mgr. Šigutová, že zvolený způsob testování prostřednictvím testů společnosti SCIO umožní zjišťování výsledků vzdělávacího procesu i porovnání s výsledky v jiných školách. Škola zatím neuvažuje o jiném způsobu testování. Ing. Jan Nečas navrhl, že v případě zájmu bude školu prostřednictvím e-mailu informovat o dalším způsobu testování.

Ing. Jan Nečas se dále informoval na to, jak škola kontroluje stav provedených stavebních úprav. Upozornil na nedostatky v atriu ZŠ. Je třeba kontrolovat stavební firmu a zjistit, zda byly dodrženy všechny technologické postupy. Nedostatky je potřeba odstranit v záruční době.

Další dotaz Ing. Jana Nečase se týkal využití interaktivních tabulí ve vyučovacích hodinách. Mgr. Karla Šigutová sdělila, že jsou využívány.

Ing. Jan Nečas znovu upozornil, že lze v případě zájmu ze strany pedagogů zřídit grantový fond, který by sloužil pro podporu vzniku zájmových kroužků. Například učitelé fyziky by mohli dětem nabízet podobnou náplň kroužku jako kroužek „Věda nás baví“.

Výše platby za tento zájmový kroužek neumožňuje všem žákům se do něj zapojit.

Mgr. Eva Eschingerová se obrátila na předsedkyni ŠR a zároveň i navrhovanou členku konkurzní komise pro volbu ředitele školy, aby zjistila u účastníků konkurzu, jak by řešili otázku zájmových kroužků, a dále jak jsou připraveni řešit všechny úkoly spojené s novelou školského zákona, s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

  

Na vědomí: ředitel školy

 Ve Frýdlantu n. O., dne 21. 3. 2016                                Zapsala:  Mgr. Jana Trnková

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka