E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze zasedání 21. schůze Školské rady

14 Říj 2015

Zápis ze zasedání 21. schůze Školské rady

Zápis ze zasedání 21. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

 

 

Datum konání: 14. 10. 2015

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Eva Eschingerová, p. Jana Bakotová, p. Lucie Večeřová, Ing. Marcela Palochová Ph.D., Ing. Jan Nečas Ph.D., Mgr. Jana Trnková, Mgr. Eva Růžičková, Mgr. Karla Šigutová

Omluveni: Ing. Iva Lichnová,

Host: Mgr. Jiří Čupa – ředitel školy, Mgr. Zdeňka Pohludková – vedoucí odboru dopravy MěÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí

Program:

1) Zahájení a úvodní slovo zástupkyně ředitele školy p. Mgr. Karly Šigutové

2) Informace o dopravní situaci u ZŠ

3) Informace o aktivitách školy na začátku školního roku 2015/2016 a významných

    aktivitách školního roku 2014/2015

4) Schválení Jednacího řádu školské rady

5) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015

6) Navržení termínu následující schůze

7) Diskuze

Ad 1)

Schůzi zahájila zástupkyně ředitele školy p. Mgr. Karla Šigutová, která přítomné přivítala. Na úvod požádala, aby hned na začátku programu schůze byla projednána dopravní situace u ZŠ, vzhledem k tomu, že jako host byla přítomna Mgr. Zdeňka Pohludková – vedoucí odboru dopravy MěÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Ad 2)

Mgr. Karla Šigutová informovala členy o dopise jednoho z rodičů (Bc. Barbory Halatové), který byl zaslán k rukám školské rady s žádostí o řešení dopravní situace v okolí základní školy. P. Mgr. Karla Šigutová doplnila, že dopravní situace u ZŠ se zhoršila. Jedná se především o otáčení vozidel na úzkém parkovišti, ucpání příjezdové cesty a nepřehlednou situaci se zamalovaným přechodem pro chodce, který na komunikaci prosvítá a mate příchozí – především děti. ZŠ T. G. Masaryka podala návrh na projekt „Bezpečně do škol“ Na zpracování tohoto projektu se podílel odbor dopravy Města Frýdlant n. O, Dopravní inspektorát ve Frýdku – Místku, Odbor školství a kultury a SRPŠ při základní škole. Tento projekt bohužel nebyl financován. Na nebezpečnou situaci a nekázeň řidičů ředitel školy p. Mgr. Jiří Čupa několikrát upozorňoval Policii ČR.

Paní Mgr. Zdeňka Pohludková podala vysvětlující informace k dopravní situaci u ZŠ:

Ø  Na označeném parkovišti u ZŠ bude umístěna značka zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou, která vozidla smí na parkoviště vjet. Umístění značky je možné.

Ø  Problém je s 10 až 15 parkovacími místy na ulici Janáčkova, kde rodiče zajíždějí a poté se složitě v cestě otáčejí.

Ø  Na začátku ulice Janáčkova by měla být umístěna značka Pozor děti.

Ø  Asistent prevence kriminality, který pomáhal u přechodu pro chodce u kostela,  bude dočasně požádán o výpomoc na ulici Janáčkova, kde na místě vhodném pro přecházení bude dohlížet na pohyb dětí a vozidel.

Ø  Šrafování přechodu (který v původním projektu nebyl) bylo při kolaudaci odstraněno. Přechod ale nyní prosvítá a byl dán podnět na znovu odstranění šrafování.

 

Návrhy a diskuze:

  1. Jana Bakotová upozornila na špatně viditelnou značku Jednosměrný provoz, kterou by bylo vhodné přemístit.
  2. Ing. Jan Nečas Ph.D. navrhoval, že dodatková tabule by mohla obsahovat jen časové omezení vjezdu vozidel např. v době od 7.00-9.00. Dalším návrhem bylo umístit značku Jednosměrná komunikace (zákazu vjezdu všech vozidel) už od mostu, který je na jednom konci Janáčkovy ulice, což by velmi zjednodušilo dopravní situaci.
  3. zástupkyně Mgr. Karla Šigutová poděkovala za vysvětlení ze strany MěÚ paní Mgr. Zdeňce Pohludkové a sdělila, že bude o výše uvedeném informovat písemně rodiče, který zaslal dopis s žádostí o prošetření nepřehledné dopravní situace před ZŠ.

 

 

Ad 3)

Mgr. Karla Šigutová informovala členy o aktivitách školy na začátku školního roku 2015/2016 a významných aktivitách školního roku 2014/2015:

 

–       Projekt „Patronace žáků 9. tříd nad žáky 1. tříd“

–       Adaptační programy dětí 1. a 6. tříd

–       Sportovní kurz žáků 9. ročníku v Nové Vsi u Rýmařova

–       Den tělesné zdatnosti na 1. stupni

–       Dokončení úprav ve vnitřním atriu školy (prostor pro venkovní výuku, hrací koutek pro menší děti a nová zeleň) a částečných úprav školního hřiště (běžecký ovál a doskočiště).

–       Informace o osobě, která monitoruje příchozí na ZŠ. Došlo ke zvýšení bezpečnostní dětí, omezení pohybu cizích dospělých osob v prostorách ZŠ. O této nové situaci byli rodiče informováni na plenární schůzi SRPŠ, na třídních schůzkách, osobním jednání s rodiči doprovázející žáky až do prostor ZŠ, uvedením informací na webových stránkách školy.

–       Byla uvedena do provozu nová sociální zařízení u tělocvičen, u prvních tříd a také u ředitelství.

–       ZŠ podala celou řadu projektů dotovaných z EU a získala více než 7 000 000 Kč.

 

Z nadcházejících aktivit ZŠ jsou nejvýznamnější tyto:

–       Vzdělávací a poznávací pobyt žáků 7. – 9. ročníků v Londýně

–       Vánoční jarmark

–       Návštěva z družební školy z Turzovky

 

 

Ředitel školy p. Mgr. Jiří Čupa informoval o možném umístění „kolárny“, která umožní žákům ZŠ uschovat bezpečně jízdní kola.

 

Ad 4)

Členům školské rady byl předložen ke schválení a připomínkám Jednací řád školské rady, který byl jednomyslně schválen.

 

Ad 5)

Členům školské rady byla předložena ke schválení a připomínkám Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015. Předložená výroční zpráva o činnosti školy byla jednomyslně schválena.

 

Ad 6)

Následující schůze školské rady se uskuteční v pondělí 25. dubna 2016 v 17.00 hod. ve sborovně ZŠ.

 

Ad 7)

V diskuzi vznesla paní Jana Bakotová dotaz na informaci z Výroční zprávy týkající se dotazníkového šetření „klimatu ve třídě“ 5. C. Bylo podáno vysvětlení jak od p. Mgr. Jany Trnkové (výchovné poradkyně), tak i od p. Mgr. Karly Šigutové, čeho se dotazník týkal a jakým způsobem dotazníková šetření mezi dětmi probíhají.

 

Dalším bodem v diskuzi byl podnět Ing. Jana Nečase, Ph.D., který tlumočil žádost o umístění odkládacích poliček na mýdla nebo šampóny ve sprchách u tělocvičny, které zda zatím chybí.

 

Následující dotaz Ing. Jana Nečase, Ph.D. se týkal testování žáků na drogy a jiné omamné látky. Na dotaz odpověděla paní Mgr. Jana Trnková (výchovná poradkyně), že při podezření na užití omamné či jiné návykové látky žáky musí ZŠ kontaktovat Policii ČR. Testování žáků není bez písemného souhlasu rodičů možné.

 

Na dotaz Ing. Marcely Palochová, Ph.D. jaké byly výsledky dotazníkového šetření týkající se zřízení úschovny kol, odpověděl ředitel školy p. Mgr. Jiří Čupa. Dotazníků bylo rozdáno cca 260. Při zpracování výsledků bylo zjištěno, že cca 80 žáků má zájem využívat úschovnu kol příležitostně a asi 25 žáků pravidelně. Navrhovaná kapacita úschovny kol je 20 jízdních kol s tím, že je možné kapacitu i dodatečně rozšířit.

 

Ing. Jan Nečas, Ph.D. upozornil vedení školy na existenci grantového fondu města Frýdlantu nad Ostravicí a vyzval pedagogy, aby zkusili podat žádosti na využití

grantového fondu, který slouží především pro podporu sportovních aktivit dětí. Zároveň pochválil pedagogy za vedení zájmových kroužků a jejich pestrou nabídku.

 

  

Na vědomí: ředitel školy

 

Ve Frýdlantu n. O., dne 14. 10. 2015                                Zapsala: Marcela Palochová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka