E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze zasedání 20. schůze Školské rady

5 Kvě 2015

Zápis ze zasedání 20. schůze Školské rady

Zápis ze zasedání 20. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

 

 

Datum konání: 29. 4. 2015

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Eva Eschingerová, p. Jana Bakotová, p. Lucie Večeřová, Ing. Marcela Palochová PhD., Ing. Iva Lichnová, Ing. Jan Nečas PhD., Mgr. Jana Trnková, Mgr. Eva Růžičková, Mgr. Karla Šigutová

Host: Mgr. Jiří Čupa, ředitel školy

Program:

1) Zahájení a úvodní slovo ředitele školy

2) Informace o aktivitách školy za období říjen – duben školního roku 2014/2015

3) Volba předsedy a místopředsedy školské rady

4) Navržení termínu a programu následující schůze

5) Diskuze

Ad 1)

Schůzi zahájil ředitel školy p. Mgr. Jiří Čupa, který přítomné přivítal a informoval o průběhu a výsledcích voleb členů školské rady pro funkční období 2015 – 2017, nově zvolené členy poté představil: a) za zřizovatele: Ing. Iva Lichnová, Mgr. Eva Eschingerová, Ing. Jan Nečas PhD., za zákonné zástupce žáků: Ing. Marcela Palochová, PhD., p. Jana Bakotová, p. Lucie Večeřová, za pedagogy školy: Mgr. Jana Trnková, Mgr. Eva Růžičková, Mgr. Karla Šigutová.

Ad 2)

Mgr. Karla Šigutová informovala členy o dění ve škole v průběhu měsíců říjen – duben školního roku 2014/15:

–       Informace aktivitách školy (účast na Mikulášském rozjímání, Den otevřených dveří, Zápis do prvních tříd – 70 dětí, lyžařské kurzy, karneval, Reprezentační ples, Velikonoční jarmark aj.

–       Informace o počtu prvních (3) a šestých tříd (cca 4) ve školním roce 2015 – 2016

–       Informace o plánovaných stavebních úpravách (1. etapa rekonstrukce sociálních zařízení v areálu školy, úprava vnitřního atria školy)

–       Informace ředitele školy o havarijním stavu školního serveru a o nutnosti jeho výměny s odhadovanou cenou serveru na cca 100 tis. Kč – hrazení z rezervního fondu školy (Ing. Janem Nečasem doporučeno oslovení cca 3 firem pro porovnání cen. Ing. Nečas dodatečně po skončení schůze formou e-mailové pošty upozornil členy rady na nutnost finančního krytí této položky z fondu investic v souladu s rozpočtovými pravidly)

Ad 3)

Pod vedením ředitele školy proběhla volba předsedy a místopředsedy školské rady s těmito výsledky:

Předseda:

Mgr. Karla Šigutová – 6 hlasů

Mgr. Eva Růžičková – 1 hlas

Ing. Marcela Palochová – 1 hlas

Místopředseda:

Ing. Marcela Palochová – 6 hlasů

  1. Jana Bakotová – 1 hlas
  2. Eva Růžičková – 1 hlas

Mgr. Jana Trnková – 1 hlas

Předsedkyní Školské rady při ZŠ nám. T.G. Masaryka byla zvolena Mgr. Karla Šigutová, místopředsedkyní Ing. Marcela Palochová PhD.

 

Ad 4)

Nově zvolená předsedkyně školské rady informovala členy o programu následující schůze (schvalování Výroční zprávy ředitele školy za školní rok 2014/15, popřípadě jiných novelizovaných dokumentů podléhajících schválení školské rady), která se bude na základě dohody členů konat počátkem října.

Ad 5)

V diskuzi vznesl Ing. Nečas připomínku k dopravní situaci na ulici Janáčkova v ranních a odpoledních hodinách, kdy rodiče přivážejí a odvážejí své děti. Ředitel školy byl vyzván, aby pravidelně kontaktoval Policii ČR a upozornil na problematickou dopravní situaci v blízkosti školy. Ostatní členové rady se zapojili do diskuze konstatováním, že se situací je místní oddělení policie obeznámeno a provádí namátkové kontroly na nejproblematičtějších místech.  Mgr. E. Eschingerová připomněla  projekt „Bezpečná cesta do škol“, jehož iniciátorem byla právě ZŠ T.G.M. Na zpracování tohoto projektu se podílel odbor dopravy Města Frýdlant n. O, Dopravní inspektorát ve Frýdku – Místku, Odbor školství a kultury a SRPŠ při základní škole. Ředitelem školy bylo přislíbeno kontaktování místního oddělení Policie ČR v případě extrémní situace.

Dalším bodem v diskuzi byl dotaz Ing. Jana Nečase na možnost dohledu nad dětmi čekajícími na autobus, které nejsou zapsány ve školní družině. Na dotaz odpověděla zástupkyně ředitele školy Mgr. Karla Šigutová, která uvedla, že po dohodě s vedoucí vychovatelkou ŠD mohou v rámci dohodnutých pravidel navštěvovat i děti, které nejsou zapsány k pravidelné docházce ve ŠD. P. Mgr. Růžičkovou bylo doporučeno situaci řešit vždy nejprve s třídním učitelem, případně s vedením školy.

Následující dotaz Ing. Jana Nečase se týkal množství kulturních a sportovních aktivit v době vyučování, zda je v ŠVP uvedeno procentuální množství těchto aktivit, volby školních výletů aj. Na dotaz odpověděla zástupkyně ředitele školy sdělením, že veškeré kulturní pořady jsou pedagogy a vedením školy pečlivě vybírány tak, aby splňovaly výchovně-vzdělávací cíle a přispívaly tak k rozvoji kompetencí žáků daných školním vzdělávacím programem v jednotlivých oblastech. V jednotlivých ročnících žáci navštíví 1 divadelní představení v Divadle loutek Ostrava, případně v Divadle Moravskoslezském, kdy jsou termíny určeny divadlem v rámci herního plánu podle učiteli vybraného titulu. Bylo vysvětleno, že se stává pravidlem, v souvislosti se školními výlety a aktivitami spojenými se závěrem školního roku, že bývá v tomto období kulturních a sportovních akcí více. Vyučující i žáci jsou o těchto akcích předem informováni.

V závěrečném příspěvku se Ing. Jan Nečas dotázal na testování žáků na I. stupni ZŠ. Zástupkyně ředitele školy v odpovědi uvedla, že pro porovnání znalostí žáků používá I. stupeň především formu srovnávacích písemných prací. Oficiální testování přes společnost Scio  je plánováno příští školní rok.

  

Na vědomí: ředitel školy

 Ve Frýdlantu n.O., dne 5. 5. 2015                                      Zapsala: Karla Šigutová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka