E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze 7. schůze Školské rady

10 Lis 2008

Zápis ze 7. schůze Školské rady

Datum konání: 10. listopadu 2008

Místo konání: Sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Eva Eschingerová, Ing. Miroslav Goluch, Ing. Pavel Němec, Mgr. Bohdana Vévodová, Ing. Helena Gavlasová, Mgr. Karla Šigutová

Mgr. Eva Růžičková, Mgr. Jana Trnková

Host: Mgr. Jiří Čupa, p. Jan Lopatka, p. Lenka Golová

Program:

  1. Zahájení 7. schůze Školské rady.

  1. Projednání problematiky stravování žáků ZŠ.

  1. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2007/2008.

  1. Návrh rozpočtu školy na rok 2009.

  1. Projednání organizace voleb do nové ŠR.

  1. Seznámení s výsledky inspekce v 9/2008.

  1. Určení termínu a programu další ŠR.

Ad1/ Paní Mgr. Šigutová zahájila jednání 7. schůze Školské rady.

Informovala členy Školské rady o aktualitách školy za uplynulé období.

 Ad2/ Paní Mgr. K. Šigutová přivítala na schůzi Školské rady oblastního ředitele firmy EUREST pana Jana Lopatku. Firma EUREST zabezpečuje od začátku školního roku 2008/2009 stravování žáků ZŠ TGM Frýdlant n. O. prostřednictvím školní restaurace.

S rozběhem organizace stravování byly spojeny nemalé problémy, které jsou za aktivní spolupráce všech zainteresovaných stran: zástupců školy, Města Frýdlant n. O. a firmy EUREST postupně odstraňovány. Rodiče žáků chtějí být informováni o tom, jak probíhá čerpání prostředků na úhradu stravného na individuálních účtech žáků. Pan Lopatka seznámil členy ŠR s možností vyzvednutí autorizačního kódu každého žáka, pomocí něhož si rodiče mohou podrobně prohlédnout způsob stravování svého dítěte na webových stránkách EUREST. Zodpověděl dále dotazy členů ŠR i hostů k likvidaci nespotřebovaného jídla-veškeré jídlo nespotřebované v daný den, je likvidováno. Dále přijal připomínky ke skladbě jídelníčku. Jak se bude dále vyvíjet spolupráce s firmou EUREST, bude zhodnoceno na další schůzi ŠR, která se bude konat na jaře 2009.

 Ad3/ Členové Školské rady  měli před konáním schůze možnost prostudovat znění  Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2007/2008.

Host jednání pan Mgr. J. Čupa a paní Mgr. K. Šigutová zodpověděli členům ŠR upřesňující dotazy k Výroční zprávě. Po projednání byla Výroční zpráva o činnosti školy schválena.

 Ad4/ Členové školské rady byli seznámeni s rozpočtem školy na rok 2009.

Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet zatím neprojednalo zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí, byla diskuse na téma jednotlivých položek rozpočtu bezpředmětná.

Členové Školské rady budou s rozpočtem na rok 2009 seznámeni po jeho projednání a schválení městským zastupitelstvem. Všichni členové Školské rady s tímto postupem souhlasili.

 Ad5/ Prosincem 2008 končí funkční období stávající Školské rady. Složení nové Školské rady bude určeno na základě výsledků voleb, které proběhnou v prosinci  2008. Výsledky voleb musí být známy do konce prosince 2008.

Vedení školy zajistí řádný průběh voleb zástupců školy a také zástupců rodičů.

 Zbývající jména členů Školské rady určí zřizovatel.

 Ad6/ Host Školské rady pan ředitel Mgr. Jiří Čupa seznámil členy  s průběhem inspekční činnosti ČŠI ve škole, která proběhla na počátku školního roku 2008/2009 (září). Podle předběžných informací nebyla shledána žádná negativa.

S plným zněním inspekční zprávy budou členové Školské rady seznámeni na následující schůzi.

 Ad7/ Další Školská rada se sejde v březnu 2009. Budou projednány výsledky hospodaření za rok 2008. Dalším tématem jednání bude vývoj řešení organizačních detailů spojených se stravováním ve školní restauraci.

 Ve Frýdlantě nad Ostravicí 10. 11. 2008

 Zapsala Ing. H. Gavlasová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka