E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze 4. schůze Školské rady

12 Dub 2007

Zápis ze 4. schůze Školské rady

Datum konání : 11.4. 2007

Místo konání : Sborovna ZŠ

Přítomni :Ing.Iva Lichnová, Mgr.Eva Eschingerová, Ing.Miroslav Goluch, Ing.Pavel Němec, Ing.Helena Gavlasová, Mgr.Karla Šigutová, Mgr.Eva Růžičková, Mgr.Jana Trnková, Mgr.Bohdana Vévodová

Host : Mgr.Iva Přasličáková – zástupkyně ředitele pro II. stupeň

Program :

1.Zahájení a seznámení s podstatnými změnami ve škole od minulé Školské rady.

2.Seznámení členů Školské rady se systémem výuky ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

3.Seznámení členů Školské rady s probíhající tvorbou školského vzdělávacího programu.

4.Volba člena výběrové komise pro výběrové řízení na nového ředitele ZŠ.

5.Určení termínu konání další Školské rady a tématu, kterým se bude následující Školská rada zabývat.

 Ad1/ Schůzi Školské rady zahájila předsedkyně p.Mgr.K.Šigutová.

-Seznámila členy Školské rady s aktuálními problémovými oblastmi ve škole od minulé Školské rady, především se systémem řešení dlouhodobých zástupů ve výuce: P.uč.Blažkovou zastupuje p.uč.Otisková, p.uč.Suchanovou zastupuje p.uč.Štefková.

 -Problémy se sociálním zařízením nadále přetrvávají a jejich řešení je vzhledem k závislosti na přídělu finančních prostředků MÚ zatím v nedohlednu.

 – P.Mgr.K.Šigutová seznámila dále členy Školské rady se skutečností, že pan ředitel ZŠ Mgr.J.Konvičný požádal o odchod do důchodu. V této souvislosti bude ustavena výběrová komise na obsazení funkce nového ředitele ZŠ. Jedním členem výběrové komise se stane zvolený člen Školské rady.

 Ad2/Se systémem výuky ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy seznámila členy Školské rady p.Mgr.Iva Přasličáková. Jedná se o sedmé, osmé a deváté ročníky. V těchto třídách probíhá výuka tělesné výchovy pětkrát týdně. Zahrnuje všeobecný průřez různými sporty: Atletiku, míčové hry, plavání, gymnastiku, lyžování, pohyb v lanovém centru. Žáci těchto tříd mají stejný počet hodin výuky M,ČJ,AJ, jako v ostatních třídách. Nemají jiné volitelné předměty. Tyto jsou nahrazeny hodinami tělesné výchovy.

 Ad3/S tvorbou nového školní vzdělávacího programu seznámily školskou radu p.Mgr.Růžičková a p.Mgr.Trnková.

P.Mgr.Trnková seznámila členy Školské rady se základními zásadami, kterými se má řídit nový systém výuky na školách. Žáci by se měli více oprostit od encyklopedických znalostí. Větší prostor by měl být dán rozvoji jejich myšlení. Pedagogickým pracovníkům bude dáno více volnosti rozhodnout o pořadí, v jakém budou různá témata učiva probírat. Toto může přinést problémy především žákům měnícím školu při přestěhování rodiny do jiného města, než vyrovnají své znalosti s novou třídou a dále žákům, kteří se budou hlásit k výběrového řízení na víceletá gymnázia. V současné době probíhá školení pedagogických pracovníků a rozpracování rámcového plánu výuky podle nových zásad v podmínkách škol.

 Ad4/Za člena konkurzní komise pro výběrové řízení na funkci nového ředitele základní školy Školská rada zvolila paní Mgr.K.Šigutovou. Tato skutečnost bude písemně oznámena vyhlašovateli výběrového řízení.

 Ad5/Další Školská rada se sejde na podzim 2007.

Aktuálním tématem bude návrh rozpočtu školy na školní rok 2007/2008.

 Ve Frýdlantě nad Ostravicí 12.4.2007

 Zapsala: H.Gavlasová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka