E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z jednání 18. schůze Školské rady

27 Kvě 2014

Zápis z jednání 18. schůze Školské rady

Zápis ze zasedání 18. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O., nám. T.G.Masaryka 1260

 

 

Datum konání: 28. 4. 2014

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Ing. Ivo Hudeček, Mgr. Eva Eschingerová, Ing. Iva Lichnová, p. Zdenka Tejčková, p. Kamila Maguláková, p. Josef Staněk, Mgr. Eva Růžičková, Mgr. Karla Šigutová, Mgr. Jana Trnková

Host: Mgr. Jiří Čupa (ředitel školy)

Program:

1)Zahájení a úvodní slovo předsedkyně školské rady

2) Seznámení s programem schůze a informace o chodu školy v průběhu školního roku, plánované akce školy v závěru školního roku

3) Aktuální informace o zateplení školní budovy

4) Informace o stavu čerpání rozpočtu školy, finanční krytí nákupu školního nábytku do nových učeben

5) Diskuze

6) Návrh termínu a programu jednání další schůze školské rady

Ad 1,2)

Schůzi zahájila předsedkyně školské rady Karla Šigutová, která informovala členy o dění ve škole v průběhu školního roku 2013/14:

–       Škola má za sebou ¾ školního roku a připravuje se na zahájení stavebních prací v souvislosti s výměnou oken a zateplení celého objektu

–       24. dubna proběhly třídní schůzky spojené s konzultačním odpolednem

–       Kromě vzdělávání škola organizovala nebo se účastnila velkého množství akcí (Sportovní kurz žáků 9. ročníku, účast na Mikulášském rozjímání /akce Města F. n.O. – stánek s výrobky dětí I. stupně/, Den otevřených dveří /9.1.2014/, Zápis do 1. tříd /zapsáno 62 dětí, do 1. ročníku nastoupí asi 57 žáků/, Karneval na 1. stupni, Lyžařské kurzy / 7. ročník a 1. -3. ročník/, Den zdraví na 1. stupni

–       / celodenní projekt/, Přijímací zkoušky žáků na střední školy a jiné.

–       Žáci školy se úspěšně účastnili mnoha soutěží s těmito nejlepšími výsledky: Zlatá cihla – matematická soutěž /1. místo – putovní pohár/, Halová kopaná – účast v krajském kole, Konverzace v Anglickém jazyce – 1. místo v kraji a postup do celostátního kola, Zimní olympiáda žactva v ČR – několik umístění našich žáků na stupních vítězů, Celostátní kolo soutěže školních časopisů – 1. místo v ČR – kategorie „Titulní strana“, úspěchy v soutěži „Mladý chemik“, opakované úspěchy na úrovni republikové i mezinárodní Turistického oddílu a mnoho dalších.

–       Do konce školního roku škola uskuteční tyto akce: Návštěva družební školy v německém Radeburgu / 8. -11. 5. 2014/, Slavnostní vystoupení folklorního souboru Chasička u příležitosti 20. výročí založení souboru /15. a 16.5. 2014/, Oslavy Dne dětí /2. a 3. 6./, školní výlety, exkurze v rámci projektu, účast na oslavách 50.výročí založení ZŠ v družební Turzovce

Slova předsedkyně školské rady doplnil ředitel školy p. Mgr. Jiří Čupa a informoval členy rady o organizaci následujícího školního roku /3 první třídy po 19 žácích a 3 šesté třídy po 28 žácích/.

Ad 3)

Členové školské rady byli seznámeni s předběžným harmonogramem plánovaného zateplení školy a výměny oken. Ing. Hudečkem byl oznámen termín předání staveniště /2.5.2014/.

Ad 4 )

Předsedkyně Mgr. Šigutová členy školské rady informovala o stavu čerpání rozpočtu školy a upozornila na nedostatek finančních prostředků na chod školy, především pak na vybavení školy školními lavicemi (lavice zakoupeny v 1. fázi výměny lavic za výškově nastavitelné, jsou již značně poškozeny a v minimální míře je potřeba generální oprava, v některých případech i výměna lavic, taktéž škola od 1. září otevírá 2 nové učebny, které byly dosud pronajímány gymnáziu, tyto je potřeba vybavit nábytkem). Mgr. Šigutová vznesla dotaz na zástupce zřizovatele, zda je možné využití finančních prostředků rezervního fondu školy na zakoupení školního nábytku a za jakých podmínek. Dle Ing. Ivy Lichnové je využití prostředků rezervního fondu v kompetenci ředitele školy, který informaci o jeho použití (v souladu s rozpočtovými pravidly) dává na vědomí zřizovateli v písemné podobě. K problému obnovy starších lavic se vyjádřil také Ing. Ivo Hudeček, který škole doporučil každoročně zakomponovat do návrhu rozpočtu školy výměnu školních lavic postupně, vždy v 1 třídě.

Ad 5)

V diskuzi  mimo jiné vystoupila Ing. Iva Lichnová , která informovala členy rady o plánu akcí Města Frýdlant n.O. (Trh lidových řemesel aj.), především pak o slavnostním otevření Kulturního centra Frýdlant n. O. dne 3. října 2014 za účasti místních spolků.

Ad 6)

V závěru schůze byl předsedkyní školské rady naplánován termín další schůze (6., popřípadě 13. října 2014). Na programu schůze bude schvalování dokumentace školy (Výroční zpráva školy za školní rok 2013/14, Školní a klasifikační řád), informace o organizaci voleb pro následující volební období aj..

  

Na vědomí: ředitel školy

 Ve Frýdlantu n.O., dne 27. 5. 2014                                   Zapsala: Karla Šigutová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka