E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z jednání 17.schůze Školské rady

30 Říj 2013

Zápis z jednání 17.schůze Školské rady

Zápis ze zasedání 17. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O., nám. T.G.Masaryka 1260

 

 

Datum konání: 14. 10. 2013

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Ing. Ivo Hudeček, Mgr. Eva Eschingerová, Ing. Iva Lichnová, p. Zdenka Tejčková, p. Kamila Maguláková, Mgr. Eva Růžičková, Mgr. Karla Šigutová

Host: Mgr. Jiří Čupa

Omluveni: p. Josef Staněk, Mgr. Jana Trnková,

Program:

1) Zahájení a úvodní slovo předsedkyně školské rady, informace o chodu školy za období září – polovina října 2013

2) Schválení Výroční zprávy za školní rok 2012/13

3) Schválení dodatku a změn ve Školním řádu a Klasifikačním řádu

4) Vyjádření ke změnám a úpravám ŠVP k 2. září 2013

5) Vyjádření a diskuze k Návrhu rozpočtu školy na rok 2014

6) Diskuze a navržení termínu následující schůze

Ad 1)

Schůzi zahájila předsedkyně školské rady Karla Šigutová, která informovala členy o dění ve škole v průběhu měsíců září – říjen školního roku 2013/14:

–       Informace o slavnostním zahájení školního roku

–       Informace o počtu žáků na škole k 2. 9. 2013 (634 žáků), o otevření 3 prvních tříd s 62 žáky za podpory asistent pedagoga v jedné ze tříd a 4 šestých tříd s 86 žáky

–       Informace o zprovoznění 2 učeben od září 2014, které byly doposud pronajímány sousednímu gymnáziu

–       Informace o průběhu Plenární schůze SRPŠ dne 3. října 2013

–       Informace o zapojení školy projektu spolupráce s Charitou Frýdlant n. O. zaměřeného na pomoc dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, do projektu Ovoce do škol a obnovení projektu třídění odpadu (zapojení celé školy)

–       Informace o připravovaných akcích školy (Vánoční projekt, vzdělávací exkurze a kurzy, Den otevřených dveří, Zápis do 1.tříd, Den zdraví apod.) a uskutečněných  akcích (Adaptační programy v 1.a 6.třídách, Den tělesné zdatnosti, Drakiáda, Sportovní kurz žáků 9. tříd, Plavecký kurz žáků 2.a3.tříd, aj.).

Ad 2)

Členové školské rady jednohlasně a bez připomínek schválili Výroční zprávu ředitele školy za školní rok 2012/13.

Ad 3)

Členové školské rady bez připomínek schválili upravené dokumenty školy (Školní řád a Klasifikační řád) s jejichž zněním se měli možnosti seznámit prostřednictvím předem zaslaných materiálů.

Ad 4)

Členové školské rady byli vyzváni k přednesení připomínek k úpravám ŠVP, s nimiž byli taktéž seznámeni prostřednictvím předem zaslaných materiálů. V diskuzi k problematice byly zástupci školy členům rady vysvětleny důvody změn v souvislosti s úpravou RVP vzhledem k zařazení dalšího cizího jazyka do vzdělávacího plánu, úprav ve výstupech učiva a zařazení některých aktuálních témat ( Finanční gramotnost, Dopravní výchova, Ochrana člověka za mimořádných událostí aj.)

Ad 5)

V diskuzi k Návrhu rozpočtu školy na rok 2014 byla zástupci školy zdůrazněna položka nákladů na energie v souvislosti s problémy rozvodů a úniků tepla. Ing. Ivo Hudeček informoval členy o stavu záměru zateplení školní budovy, který je ve stadiu vypsání nové soutěže.

Ad 6)

V diskuzi vystoupila Mgr. Eva Eschingerová, která členy rady seznámila s vývojem projektu Bezpečná cesta do škol, jehož finální realizace má bezprostřední vazbu na rozpočet města na rok 2014. Další termín schůze byl navržen na měsíc duben 2014.

   

Na vědomí: ředitel školy

 Ve Frýdlantu n.O., dne 30. 10. 2013                 Zapsala: Karla Šigutová, Eva Růžičková

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka