E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z jednání 16. schůze Školské rady

14 Kvě 2013

Zápis z jednání 16. schůze Školské rady

Datum konání: 29.4.2013

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Ing. Ivo Hudeček, Mgr. Eva Eschingerová, Ing. Iva Lichnová, p. Josef Staněk, p. Kamila Maguláková, Mgr. Jana Trnková, Mgr. Eva Růžičková,

Mgr. Karla Šigutová

Omluveni: p. Zdeňka Tejčková,

Program:

1) Zahájení a úvodní slovo předsedkyně školské rady

2) Informace o škole za období říjen 2012 – duben 2013

3) Seznámení s Inspekční zprávou z inspekční činnosti provedené ČŠI

    ve dnech 24. – 25. a 27. 9. 2012

4) Zpráva o projektu Bezpečná cesta do školy

5) Informace o plánovaném zateplení školní budovy a výměně oken

6) Návrh programu na další jednání rady

Ad 1)

Schůzi zahájila předsedkyně školské rady Karla Šigutová, která informovala členy o dění ve škole v průběhu měsíců říjen – duben školního roku 2012/2013:

–       Informace o proběhlých zdařilých akcích školy (Vánoční jarmark, Den otevřených dveří, zápis do 1. tříd, maškarní karneval 1. stupně, 4. školní reprezentační ples

–       Informace o plánovaných akcích na závěrečné období školního roku (zájezd žáků II. stupně do Anglie, návštěva žáků a učitelů z družební ZŠ v Turzovce, oslavy Dne dětí, testování žáků 5. a 9. ročníku /Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků; 2. celoplošná generální zkouška ověřování výsledku žáků na úrovni 5. a 9.tříd/, plánované exkurze v rámci projektu Zajímavá výuka fyziky, chemie a přírodopisu, školní výlety aj.)

Ad 2)

Členové Školské rady byli seznámeni s plným zněním Inspekční zprávy z inspekční činnosti provedené na škole ve dnech 24.,25. a 27. září 2012. Ke zprávě ČŠI neměli členové rady žádné připomínky.

Ad 3)

Místopředseda Školské rady p.Josef Staněk informoval členy o projektu „Bezpečná cesta do školy“. Projekt je v současné době ve fázi projednávání. Zástupci MěÚ Frýdlant n. O. byla vysvětlena souvislost s realizací projektu výstavby „Parčíku Náměstí T.G.M. Projekt byl projednán také na KÚ, který přislíbil vybavení pro osoby dozírající na přechodech pro chodce v okolí školy. Problémem stále zůstává otázka financování těchto osob a také samotné personální zajištění.

Ad 4)

Místostarosta města Ing. Ivo Hudeček informoval radu o plánovaném zateplení školní budovy a dalších investičních záměrech Města Frýdlant n.O..Zateplení školní budovy a dokončení výměny oken je ve fázi zahájení soutěže na zhotovitele. Zahájení konkrétních prací je plánováno na začátek měsíce července. Vedení školy bylo vyzváno ke spolupráci ve formě zajištění vhodného harmonogramu pro případné přesuny jednotlivých tříd za předpokladu, že práce zasáhnou do období školního vyučování následujícího školního roku. Dokončení prací je plánováno na rok 2014. Ing. Hudeček dále informoval členy rady o plánovaném rozšíření komunikace a zřízení nových parkovacích míst na ulici Janáčkova, které již bylo zahájeno výsadbou stromů.

Ad 5)

Závěrečným bodem jednání bylo navržení termínu následující schůze na 1. polovinu měsíce října s následujícím programem: Projednání a schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2012/2013; seznámení s návrhem rozpočtu školy na rok 2014 a případné schválení změn Školního řádu.

 

  

Na vědomí: ředitel školy

 Ve Frýdlantě n.O., dne 14. 5. 2013                                     Zapsala: Karla Šigutová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka