E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z 9. schůze Školské rady

11 Lis 2009

Zápis z 9. schůze Školské rady

Datum konání : 11.listopadu 2009

 Místo konání : Sborovna ZŠ

   Přítomni :Ing.Iva Lichnová, Mgr.Eva Eschingerová, Ing.Miroslav Goluch, Ing.Pavel Němec, Ing.Helena Gavlasová, Mgr.Karla Šigutová, Mgr.Eva Růžičková, Mgr.Jana Trnková, p.Z.Tejčková

 Host :  Mgr.Jiří Čupa

  Program :

  1. Zahájení 9.schůze Školské rady.

  1. Schválení nové verze Školního řádu.

  1. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/2009.

  1. Návrh rozpočtu školy na rok 2010.

  1. Seznámení členů ŠR s realizovaným projektem modernizace školy.

  1. Určení termínu další ŠR.

 Ad1/ Paní Mgr.Šigutová zahájila jednání 9.schůze Školské rady.

 Informovala členy Školské rady o aktualitách školy za uplynulé období.

 Následně předala slovu panu řediteli, který informace doplnil.

 Informoval přítomné o počtech žáků a tříd, o připravovaných akcích, například Školním plese a Akademii k výročí založení školy.

 Ad2/Členové měli možnost se předem seznámit s novou verzí Školního řádu.

 Komentář ke Školnímu řádu podala ostatním členům ŠR paní Mgr.Trnková, která je tvůrkyní jeho velké části. Po komentáři byl nový Školní řád schválen.

 Ad3/Členové Školské rady se měli před konáním schůze možnost seznámit

 se  zněním Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/2009.

 Host jednání pan ředitel Mgr.J.Čupa a paní Mgr.K.Šigutová zodpověděli členům ŠR upřesňující dotazy k Výroční zprávě. Po projednání byla Výroční zpráva o činnosti školy schválena.

 Ad4/Členové Školské rady byli seznámeni s rozpočtem školy na rok 2010.

 Ke zodpovězení otázek členů ŠR v otázce návrhu rozpočtu byla přizvána účetní školy. Paní Ing.Lichnová informovala členy ŠR o zamítnutí žádosti o poskytnutí příspěvku na dopravu Radou města Frýdlantu n.O. Vzhledem ke skutečnosti, že v rozpočtu města není místo na jakékoliv navyšování jednotlivých položek rozpočtu, bude docházet ještě k jeho omezení, jakékoli připomínky členů ŠR byly bezpředmětné.

 Ad5/Pan ředitel školy Mgr.J.Čupa seznámil členy ŠR s provedenou rekonstrukcí školní budovy v průběhu letních prázdnin. Jednalo se o výměnu elektroinstalace, pořízení datových rozvodů do učeben a kabinetů, rozvod teplé vody do učeben, rekonstrukci školní kuchyňky, vybavení dvou počítačových učeben a dvou jazykových učeben. Celá budova byla vymalována. Po ukončení jednání ŠR pozval členy k exkurzi po zrekonstruovaných prostorách

 Ad6/Další Školská rada se sejde na jaře 2010.

 Ve Frýdlantě nad Ostravicí 11.11.2009

 Zapsala Ing.H.Gavlasová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka