E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z 8. schůze Školské rady

4 Kvě 2009

Zápis z 8. schůze Školské rady

Datum konání : 27.dubna 2009

Místo konání : Sborovna ZŠ

 

Přítomni :Ing.Iva Lichnová, Mgr.Eva Eschingerová, Ing.Helena Gavlasová, Mgr.Karla Šigutová, Mgr.Jana Trnková, Ing.Pavel Němec, paní Zdeňka Tejčková.

Host :  Mgr.Jiří Čupa

Omluveni: Ing. Miroslav Goluch, Mgr. Eva Růžičková

 

Program :

1.Zahájení 8.schůze Školské rady.

2.Rozbor hospodaření školy za rok 2008.

3.Volby předsedy a místopředsedy nové Školské rady.

4.Stravování ve školní restauraci.

5.Určení programu a termínu konání 9.Školské rady .

 

Ad1/ Paní Mgr.Šigutová zahájila jednání 8.schůze Školské rady.

Předala slovo panu řediteli školy Mgr.Jiřímu Čupovi, který informoval členy  o průběhu voleb do nové Školské rady.

Zákonným zástupcům byly prostřednictvím dětí rozeslány hlasovací lístky.  Hlasy na lístcích vrácených od rodičů byly sečteny, výsledkem hlasování rodičů bylo zvolení Ing.P.Němce, paní Z.Tejčkové a Ing.H.Gavlasové  jako zástupců rodičů na Školské radě.

Volby proběhly také mezi pedagogickými pracovníky. Jako zástupci učitelů na Školské radě byli znovu zvoleni Mgr.K.Šigutová, Mgr.J.Trnková a Mgr.E.Růžičková.

Také Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí opět delegoval do Školské rady Mgr.E.Eschingerovou, Ing.I.Lichnovou a Ing.M.Golucha.

 

Mgr.K.Šigutová dále informovala členy Školské rady o aktualitách školy.

V lednu 2009 proběhl zápis do prvních tříd. Zúčastnilo se ho 61 dětí. Do 1. ročníku jich nastoupí 57. V novém školním roce 2009/2010 budou vytvořeny 3 první třídy.

Před Velikonocemi proběhl ve škole za spolupráce učitelů, žáků školy a rodičů velice úspěšný Velikonoční jarmark.

Dále pokračuje spolupráce školy s organizací  Náš svět na projektu Vzájemný svět za pomoci dotací OKD.

 

Ad2/S rozborem hospodaření školy za rok 2008 včetně komentáře byli členové Školské rady předem seznámeni. Paní Mgr. K.Šigutová zodpověděla členům Školské rady doplňující dotazy k jednotlivým položkám.

 

Ad3/Všichni členové nové Školské rady dostali hlasovací lístky. Každý zvolil předsedu a místopředsedu nové Školské rady vložením vybraného jména do připravených hlasovacích obálek. Hlasy byly ihned sečteny.

Výsledek hlasování:

-předseda Školské rady : Mgr.Karla Šigutová

-místopředseda Školské rady: Ing.Helena Gavlasová

 

Ad4/Na schůzi Školské rady byla pozvána vedoucí školní restaurace. Ta se však omluvila, proto na schůzi nebyl přítomen žádný zástupce firmy EUREST s.r.o. provozující školní restauraci. Bylo konstatováno, jak zástupci školy, tak zástupci MÚ Frýdlant n.O., že komunikace s firmou EUREST s.r.o. na téma provozních problémů ve stravování žáků ZŠ je komplikovaná a nedostatečná.

Sliby, které dal členům ŠR pan Lopatka na minulé schůzi ŠR, byly splněny jen částečně.

Kontakt a komunikaci s firmou Eurest bude řešit odbor ŠaK MÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí.

 

Ad5/Další Školská rada se sejde v říjnu 2009. Bude projednávat návrh rozpočtu na rok 2010 a schvalovat Výroční zprávu školy. Bude usilovat o zahrnutí příspěvku na dopravu na kulturní akce školy do rozpočtu školy.

 

Ve Frýdlantě nad Ostravicí 4.5.2009

Zapsala Ing.H.Gavlasová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka