E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z 5. schůze Školské rady

26 Lis 2007

Zápis z 5. schůze Školské rady

Datum konání : 15.listopadu 2007

Místo konání : Sborovna ZŠ

Přítomni :Ing.Iva Lichnová, Mgr.Eva Eschingerová, Ing.Helena Gavlasová, Mgr.Karla Šigutová, Mgr.Eva Růžičková, Mgr.Jana Trnková, Mgr.Bohdana Vévodová, Ing.Miroslav Goluch

Host : Ředitel školy pan Mgr.Jiří Čupa

Program :

1.Zahájení 5.schůze Školské rady.

2.Rozbor hospodaření školy v roce 2006.

3.Návrh rozpočtu školy pro školní rok 2008.

4.Schválení Výroční zprávy školy za rok 2006/2007 a vyjádření stanoviska k ŠVP.

5.Určení termínu konání a návrh programu 6.Školské rady .

 Ad1/ Paní Mgr.Šigutová zahájila jednání 5.schůze Školské rady. Představila nového ředitele školy, pana Mgr.Jiřího Čupu, kterému předala slovo.

Pan ředitel nejdříve seznámil členy Školské rady se svou profesní kariérou, pak se změnami v pedagogickém sboru a nakonec zhodnotil vytvořený Školní vzdělávací program. Vyzdvihl aktivitu a zásluhy p.Mgr.Růžičkové a p.Mgr.Sigmundové při tvorbě Školního vzdělávacího programu.

Dále seznámil členy Školské rady s programem školního roku 2007/2008, především s probíhajícím Projektem separace odpadu, vyhlášeném firmou Hyundai.

Paní Mgr.Šigutová dále informovala členy Školské rady s konáním Vánočního jarmarku v prosinci 2007 a Dne otevřených dveří v lednu 2008.

 Ad2/Školská rada byla seznámena a schválila rozbor hospodaření školy za  rok 2006.

 Ad3/Školská rada byla seznámena s návrhem rozpočtu školy pro kalendářní rok 2008. Byly vzneseny připomínky k plánované výši odběru energií. V porovnání s plánem předchozího roku byly plánované energie navýšeny jen minimálně, což bylo zpochybněno. Školská rada návrh rozpočtu pro rok 2008 neschválila a doporučila vedení školy návrh rozpočtu v položce energie přehodnotit a doplnit Výroční zprávu o skutečné čerpání energií za 1-10/2007.

 Ad 4/ Školská rada projednala Školní vzdělávací program a akceptuje formu Školního vzdělávacího programu.

Výroční zpráva školy schválena nebyla. Poté, co vedení školy doplní Výroční zprávu o skutečné čerpání energií za 1-10/2007 ,Školská rada se sejde na mimořádném zasedání,  kde projedná upravený návrh rozpočtu školy na rok 2008.

 Ad5/ Na závěr se členové Školské rady usnesli, že další mimořádná schůze Školské rady se sejde 26.11.2007.

 Ve Frýdlantě nad Ostravicí 26.11.2007

 Zapsala Ing.H.Gavlasová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka