E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z 2. schůze Školské rady

18 Kvě 2006

Zápis z 2. schůze Školské rady

Datum konání: 18. 5. 2006

 

Přítomni: Ing. Iva Lichnová, Mgr. Eva Eschingerová, Ing. Miroslav Goluch, Ing. Pavel Němec, Mgr. Bohdana Vévodová, Mgr. Jana Trnková, Mgr. Karla Šigutová, Mgr. Eva Růžičková

Omluvena: Ing. Helena Gavlasová

 

Program:

Zpráva předsedkyně komise o akcích pořádaných školou a úspěších žáků v soutěžích

Schválení jednacího řádu – viz příloha

Projednání školního řádu

Projednání klasifikačního řádu

Určení termínu dalšího jednání

 

Ad 2/ Jednací řád byl schválen všemi přítomnými.

Ad 3/ V diskusi ke školnímu řádu bylo pozměněno znění těchto bodů:

Práva žáků

Pomoc může vyhledat u všech učitelů, prostřednictvím schránky důvěry, u třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence nebo vedení školy.

Na život a práci ve zdravém životním prostředí podle platných předpisů.

11. Obsazení, práva  a povinnosti jednotlivých funkcí v žákovském parlamentu        zorganizuje TU.

Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami.

Po konzultaci s právníkem případně upravit znění poslední věty.

Povinnosti a práva pracovníku školy

–     upravit bod 7

Ad 4/ V diskusi ke klasifikačnímu řádu školy upozornil Ing. Němec na nepřesné odkazy na školský zákon a vyhlášky MŠMT, ty je třeba specifikovat. Čl. 1 řádu bude upraven podle vzoru č. 2.

 

Usnesení:

Školská rada schvaluje jednací řád, školní řád  a klasifikační řád.

Školská rada ukládá předsedkyni komise:

–           konzultovat s právníkem bod 3 oddílu III z řádu školy

–          upravit čl. 1 klasifikačního řádu podle vzoru č. 2

–          upravit odkazy na školský zákon a vyhlášky MŠMT ve školním řádu  a klasifikačním řádu

–          upravit bod 7 oddílu III školního řádu.

Stanovuje termín další schůze na konec měsíce října – neúřední den.

 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 18. 5. 2006, zapsala p. Jana Trnková

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka