E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z 14. schůze školské rady

30 Kvě 2012

Zápis z 14. schůze školské rady

Zápis ze zasedání 14. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O., nám. T.G.Masaryka 1260

Datum konání: 30.5.2012

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Ing. Ivo Hudeček, ing. Iva Lichnová, Mgr. Eva Eschingerová, 

     p. Josef Staněk, pí. Kamila Maguláková

     Mgr. Jana Trnková, Mgr. Eva Růžičková, Mgr. Karla Šigutová

     Mgr. Jiří Čupa

Omluveni: pí. Zdeňka Tejčková

Program: 

1) Zahájení a úvodní slovo ředitele školy

2) Volba předsedy a místopředsedy školské rady

3) Seznámení s funkcí školských rad a novelizace § 167 a 168 školského zákona

4) Projednání rozboru hospodaření za rok 2011

5) Informace o významných akcích školy

6) Diskuze

7) Usnesení

Ad 1) 

Schůzi zahájil ředitel školy Jiří Čupa a představil přítomné členy školské rady

Ad 2) 

Volba předsedy a místopředsedy: každý člen rady označil svého kandidáta na funkci předsedy. Jednotliví členové získali tyto počty hlasů: 

Mgr. Karla Šigutová – 6 hlasů

pí. Zdeňka Tejčková – 1 hlas

p. Josef Staněk – 1 hlas

Předsedou školské rady byla 6 hlasy zvolena Mgr. Karla Šigutová.

Následovala volba místopředsedy:

p.Josef Staněk obdržel – 4 hlasy

Mgr. Jana Trnková – 3 hlasy 

Mgr. Eva Eschingerová – 1 hlas.

Místopředsedou školské rady byl zvolen p.Josef Staněk.

Ad 3)

Členové školské rady byli seznámeni s funkcí školských rad a se zněním § 167 a § 168 školského zákona a bylo rozdáno písemné znění výše uvedených paragrafových znění zákona.

Ad 4)

Projednání rozboru hospodaření za rok 2011

* podle novely školského zákona se školské rady od 1.1.2012 nevyjadřují k rozboru hospodaření

Ad 5)

Informace o akcích školy

Mgr. Šigutová a Mgr. Čupa seznámili přítomné s významnými akcemi školy: Den Země, 

Den dětí, programy pro předškoláky a žáky 5.ročníků okolních neúplných škol, návštěva dětí a dospělých z SRN, úspěchy v soutěžích a olympiádách, sběrová akce ….. aj.

Ad 6)

V diskuzi vedení školy informovali přítomné o připravovaných organizačních změnách v počtu tříd v příštím školním roce.

Ad 7)

Usnesení:

Školská rada na své 1.schůzi konané dne 30.5.2012:

– volí předsedkyni Školské rady při ZŠ Frýdlant n.O., nám. T.G.Masaryka 1260 – 

   Mgr. Karlu Šigutovou a místopředsedu – p. Josefa Staňka.

– bere na vědomí připravované organizační změny v počtu tříd v příštím školním roce

Na vědomí: ředitel školy

           zřizovatel

Ve Frýdlantě n.O., dne  30. 5. 2012                                                                      Zapsal: Mgr. Jiří Čupa

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka