E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z 12. schůze školské rady

21 Dub 2011

Zápis z 12. schůze školské rady

Datum konání: 18. dubna 2011

Místo konání: Sborovna ZŠ

 

Přítomni: Mgr. Eva Eschingerová, Ing. Pavel Němec, Ing. Iva Lichnová, Ing. Miroslav Goluch, Mgr. Karla Šigutová, Mgr. Eva Růžičková, Mgr. Jana Trnková, p. Zdenka Tejčková

Omluveni: Ing. Helena Gavlasová

Host: Mgr. Jiří Čupa

 

Program:

  1. Zahájení 12. schůze Školské rady, seznámení s dosavadním průběhem školního roku a s aktualitami školy.
  2. Projednání Rozboru hospodaření za rok 2010.
  3. Schválení dodatku školního řádu (zacházení se školním majetkem, internetová žákovská knížka).
  4. Určení termínu a náplně jednání další schůze ŠR.

Ad1/ Paní Mgr.Šigutová zahájila jednání 12. schůze Školské rady.

Informovala členy Školské rady o aktualitách školy za uplynulé období.

Jednalo se především o akce školy v předvánočním období (ekologické besedy a přednášky, exkurze žáků 1. Stupně do Valašského muzea v přírodě, Planetária Ostrava, Muzea Beskyd Frýdek – Místek, předvánoční vystoupení folklorního souboru Chasa a chasička), seznámila členy rady s významnými akcemi v období začátku nového roku jako například Den otevřených dveří, Školní ples ve spolupráci se SRPŠ, Zápis do 1. tříd (zapsáno 71 dětí s předpokladem zřízení 3 tříd v 1. ročníku ve školním roce 2011/2012), Lyžařský kurz žáků 7. ročníku, Maškarní karneval na I. stupni, návštěva žáků z 5. ročníků okolních škol, úspěšný Velikonoční jarmark

na I. stupni, probíhající soutěže všech formátů a spolupráce s místními složkami

a institucemi. Rada byla seznámena také s plánovanými akcemi školy jako např. zahraniční zájezd žáků a učitelů II. stupně do Londýna, dále pak zájezd do družebního města Turzovka na Slovensku, projekt Den zdraví na I. stupni a plánované školní výlety.

Pan ředitel Mgr. Jiří Čupa informoval Školskou radu o průběhu a výsledcích inspekční činnosti, která na škole proběhla v prosinci minulého roku.

Byla poskytnuta také informace o průběhu projektu EU Peníze školám, který na škole probíhá od září uplynulého roku a jehož součástí je i zřízení funkce školního speciálního pedagoga od 1. února 2011.

Ad2/Členové Školské rady se měli před konáním schůze možnost seznámit s rozborem hospodaření za rok 2010. V rámci projednávání připomínek  byly vzneseny dotazy na částku investovanou do pronájmu mikroprocesoru, dále pak na pravidla úhrady poplatků za připojení školy k internetu nebo na využití částky vyčleněné na OPP z prostředků na platy ze státního rozpočtu. Dotazy byly členům zodpovězeny p. ředitelem J. Čupou a předsedkyní p.K. Šigutovou.

Ad3/ Školská rada byla seznámena se záměrem ředitelství školy pokusně zavést v budoucím 9. ročníku elektronickou formu žákovské knížky. V souvislosti s tímto byl členům Školské rady předložen návrh dodatku Školního řádu, ve kterém jsou zakotveny připravované změny. Dodatek byl členy ŠR schválen.

.

Ad4/Další Školská rada se sejde v říjnu  2011 a bude schvalovat Výroční zprávu školy za rok 2010 – 2011 a návrh rozpočtu školy na rok 2012.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí 21. 4. 2011

 Zapsala Mgr. J. Trnková

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka