E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z 11. schůze Školské rady

13 Říj 2010

Zápis z 11. schůze Školské rady

Datum konání: 13. října 2010

Místo konání: Sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Eva Eschingerová, Ing. Pavel Němec, Ing. Helena Gavlasová, Mgr. Karla Šigutová, Mgr. Eva Růžičková, Mgr. Jana Trnková, p. Z. Tejčková

Omluveni: Ing. Iva Lichnová, Ing. Miroslav Goluch

Host: Mgr. Jiří Čupa, Ing. Matýsková

Program:

  1. Zahájení 11. schůze Školské rady, seznámení s aktualitami školy.

  1. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/2010.

  1. Návrh rozpočtu školy na rok 2011.

  1. Určení termínu další ŠR.

Ad1/ Paní Mgr.Šigutová zahájila jednání 11. schůze Školské rady.

Informovala členy Školské rady o aktualitách školy za uplynulé období.

Jednalo se především o Školní akademii, výměnný pobyt žáků ZŠ TGM v německém  Radeburgu, Reprezentační školní ples, který byl organizován ve spolupráci školy s Radou rodičů, návštěvu multikina CINESTAR ke Dni dětí, financovanou z výtěžku školního plesu, školní karneval, nábor dětí do prvních a šestých tříd.

Velmi důležité je zařazení školy do projektu Evropské unie „EU-Peníze školám“.

Na základě zapojení do tohoto projektu získá škola prostředky na financování polovičního úvazku školního psychologa, konverzačních hodin AJ s rodilým mluvčím, posílení výuky ICT na škole a dovybavení odborných učeben moderní výukovou technikou (interaktivní tabule, PC, interaktivní výukové programy aj.), financování jazykových kurzů vyučujících cizích jazyků.

Výše jmenované prostředky již byly poukázány na účet KÚ  v Ostravě. Nebudou však přeposlány  přímo na účet školy, nýbrž na účet MÚ Frýdlant n. O. Teprve poté dojde k převedení výše uvedených prostředků na účet školy. Paní Mgr. Šigutová v této souvislosti vyzvala paní Mgr. Eschingerovou – přítomnou zástupkyni zřizovatele, aby tlumočila zřizovateli žádost školy i celé ŠR o zorganizování rychlého postupu v žádosti Radě města o schválení změny rozpočtu a následné rychlé přeposlání výše uvedených finančních prostředků škole.

Nakonec paní Mgr.Šigutová informovala členy ŠR o chystaných akcích:Prodejní velikonoční jarmark, 2. školní ples v lednu 2011 a také Den zdraví, chystaný ve spolupráci s ČK, Hasičským záchranným sborem, Střední zdravotnickou školou popř.  jinými institucemi.

 Ad2/Členové Školské rady se měli před konáním schůze možnost seznámit se zněním Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/2010 i podrobným komentářem.

Host jednání, pan ředitel Mgr.J.Čupa a paní Mgr.K.Šigutová zodpověděli členům ŠR upřesňující dotazy k Výroční zprávě. Po projednání byla Výroční zpráva o činnosti školy schválena. Veřejnosti je Výroční zpráva k dispozici na webových stránkách školy.

 Ad3/Členové školské rady byli seznámeni s návrhem rozpočtu školy na rok 2011.

K zodpovězení otázek členů ŠR v otázce návrhu rozpočtu byla přizvána účetní školy Ing. Matýsková. Do návrhu rozpočtu byla v tomto roce na základě požadavků členů ŠR z řad rodičů a školy zahrnuta položka částečného příspěvku na dopravu do kina, které je součásti výchovy a vzdělávání ve škole. Tento příspěvek by měl alespoň částečně kompenzovat náklady související s dopravou do vzdáleného kina.

Ad4/Další Školská rada se sejde v dubnu 2011.

 Ve Frýdlantě nad Ostravicí 13. 10. 2010

 Zapsala Ing. H. Gavlasová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka