E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z 1. schůze Školské rady

6 Úno 2006

Zápis z 1. schůze Školské rady

Datum konání: 6. únor 2006

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Ing. Iva Lichnová, Mgr. Eva Eschingerová, Ing. Miroslav Goluch, Ing. Pavel Němec, Ing. Helena Gavlasová, Mgr. Bohdana Vévodová, Mgr. Karla Šigutová,

Mgr. Eva Růžičková

Omluveni: Mgr. Jana Trnková

Program:
Zahájení a úvodní slovo ředitele školy Mgr. Jaroslava Konvičného
Volba předsedy a místopředsedy školské rady
Seznámení s funkcí školských rad a obsahem § 167 a § 168 školského zákona
Stanovení plánu další schůze
Stanovení termínů souvisejících s další schůzí školské rady
Usnesení

Ad 1/ 1. schůzi školské rady zahájil ředitel školy Mgr. Jaroslav Konvičný, podal přítomným základní informace o současných akcích školy a aktuálních problémech chodu školy.

Ad 2/ Volba předsedy a místopředsedy: každý člen rady uvedl jméno svého kandidáta na funkci předsedy na  hlasovací lístek. Jednotliví členové získali tyto počty hlasů:

Mgr. K. Šigutová – 3 hlasy, Mgr. Eva Růžičková – 2 hlasy, Ing. H. Gavlasová ,

Ing. P. Němec – 1 hlas. Předsedou školské rady byla 3 hlasy zvolena Mgr. K. Šigutová. Následovala  volba místopředsedy – p. Ing. Gavlasová obdržela 5 hlasů, Mgr. Vévodová 3 hlasy. Místopředsedkyní školské rady byla zvolena Ing. Helena Gavlasová.

Ad 3/ Členové školské rady byli seznámeni s funkcí školských  rad a se zněním §167 a 168 Školského zákona.

Ad 4/ Účastníci schůze se dohodli na předběžném plánu další schůze:

a/ připomínky ke školnímu a klasifikačnímu řádu školy

b/ schválení /diskuze a připomínky/ jednacího řádu

c/ návrh plánu práce do konce kalendářního roku 2006

Ad 5/ Členové se dohodli na těchto termínech souvisejících s další schůzi školské rady

a/ schůzka k návrhu jednacího řádu s Ing. Lichnovou – 22.2.2006

b/ zaslání dokumentace k prostudování na e-mailové adresy jednotlivých členů

do 3.3.2006 /školní a klasifikační řád, návrh jednacího řádu, náplň práce školské rady, přesné znění § 167 a 168 školského zákona/

c/ termín další schůze – konec května 2006,neúřední den v týdnu

Usnesení:

Školská rada na své 1. schůzi konané dne 6.2.2006:

Volí předsedkyni Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. náměstí T.G. Masaryka Mgr. Karlu Šigutovou a místopředsedkyni Ing. Helenu Gavlasovou.

Ukládá předsedkyni zaslat na  e-mailové adresy všech členů  školní a klasifikační řád,návrh jednacího řádu a náplň práce a činnosti školských rad; členům školské rady prostudovat uvedené materiály do příští schůze a připravit připomínky k těmto materiálům

Souhlasí s navrhovaným termínem příští schůze /konec května- neúřední den/

 

Na vědomí: ředitel školy, ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 6.2.2006

Zapsala  Karla Šigutová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka