E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Potvrzení

10 Zář 2018

Potvrzení

A.    V případě zaměstnaných podpořených osob

Potvrzení o postavení podpořené osoby

na trhu práce

Podpořená osoba:
Jméno a příjmení  

 

Datum narození  

 

Adresa trvalého pobytu

 

 

 

Potvrzení o pracovněprávním vztahu

(vyplní podpořená osoba, která má uzavřen pracovněprávní nebo obdobný vztah nebo služební poměr – tedy pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, v případě obdobného vztahu např. smlouvu o výkonu funkce anebo rozhodnutí o přijetí do služebního poměru).

 

Název zaměstnavatele: IČ:

 

Sídlo:

 

 

 

 

Podpořená osoba je zaměstnaná na základě:

 

☐prac.smlouvy           ☐ DPP            ☐DPČ             ☐ jiného vztahu: ….……………..……….

 

Výše úvazku: ………………

 

 

Trvání smluvního vztahu:

 

 

☐na dobu určitou                          ☐ na dobu neurčitou

od .……20.. do  .……20…od ….…20..

 

Razítko zaměstnavatele: Jméno, funkce a podpis osoby vydávající potvrzení

 

 

 

Datum vydání

 

B.    V případě podpořených osob v procesu vzdělávání nebo absolvujícírekvalifikace

Potvrzení o postavení podpořené osoby

na trhu práce

 

Podpořená osoba:

 

Jméno a příjmení  

 

Datum narození  

 

Adresa trvalého pobytu

 

 

 

 

Potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci

(vyplní podpořená osoba, která je v procesu vzdělávání či odborné přípravy nebo získává kvalifikaci v akreditovaném rekvalifikačním kurzu)

Název školy / poskytovatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu:

 

 

 

 

 

IČ:

 

Sídlo:
Podpořená osoba:
☐jestudentem/studentkou prezenčního nebo kombinovaného studia.

 

Počátek školního roku:

 

…………………………………..

 

Počátek studia:

…………………………………..

Ukončení studia (pokud studium v době vydání potvrzení není ukončeno, nevyplňujte):

…………………………………..

☐jeúčastníkem/účastnicí akreditovaného rekvalifikačního kurzu.

 

Název kurzu:…………………………………………

 

…………………………………………………………

 

Trvání kurzu:

 

Od ……………………………….

 

Do ……………………………….

 

Razítko školy/poskytovatele kurzu:

 

 

 

 

Jméno, funkce a podpis osoby vydávající potvrzení

 

 

 

Datum vydání

 

 C.    V případě podpořených nezaměstnaných osob, které aktivně hledají práci

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Podpořená osoba:
Jméno a příjmení  

 

Datum narození  

 

Adresa trvalého pobytu

 

 

 

Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce

(vyplní podpořená osoba, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání)

 

 

 

Úřad práce v

tímto potvrzuje, že výše uvedená osoba je/byla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání

od       .     . 20 …                                    ☐do       .     . 20 …

                                                                ☐k datu vydání tohoto potvrzení.

 

 

Razítko ÚP Jméno a podpis osoby vydávající potvrzení

 

 

 

Datum vydání

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka