E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Všechny příspěvky v Hravý klaun

25 Led 2019

Příměstský tábor – jarní prázdniny

Milí rodiče,

v termínu jarních prázdnin připravil  Hravý Klaun, který po celý školní rok zajišťuje pro první stupeň naší školy hlídání Vašich dětí a zabezpečuje pro děti program – týdenní příměstský tábor 18.2.2019 – 22.2. 2019 .

V případě zájmu nebo s dotazy se obracejte na paní Klempovou – tel: 724 436 717, email: vladimira.klempova@seznam.cz
10 Zář 2018

Potvrzení

A.    V případě zaměstnaných podpořených osob

Potvrzení o postavení podpořené osoby

na trhu práce

Podpořená osoba:
Jméno a příjmení  

 

Datum narození  

 

Adresa trvalého pobytu

 

 

 

Potvrzení o pracovněprávním vztahu

(vyplní podpořená osoba, která má uzavřen pracovněprávní nebo obdobný vztah nebo služební poměr – tedy pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, v případě obdobného vztahu např. smlouvu o výkonu funkce anebo rozhodnutí o přijetí do služebního poměru).

 

Název zaměstnavatele: IČ:

 

Sídlo:

 

 

 

 

Podpořená osoba je zaměstnaná na základě:

 

☐prac.smlouvy           ☐ DPP            ☐DPČ             ☐ jiného vztahu: ….……………..……….

 

Výše úvazku: ………………

 

 

Trvání smluvního vztahu:

 

 

☐na dobu určitou                          ☐ na dobu neurčitou

od .……20.. do  .……20…od ….…20..

 

Razítko zaměstnavatele: Jméno, funkce a podpis osoby vydávající potvrzení

 

 

 

Datum vydání

 

B.    V případě podpořených osob v procesu vzdělávání nebo absolvujícírekvalifikace

Potvrzení o postavení podpořené osoby

na trhu práce

 

Podpořená osoba:

 

Jméno a příjmení  

 

Datum narození  

 

Adresa trvalého pobytu

 

 

 

 

Potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci

(vyplní podpořená osoba, která je v procesu vzdělávání či odborné přípravy nebo získává kvalifikaci v akreditovaném rekvalifikačním kurzu)

Název školy / poskytovatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu:

 

 

 

 

 

IČ:

 

Sídlo:
Podpořená osoba:
☐jestudentem/studentkou prezenčního nebo kombinovaného studia.

 

Počátek školního roku:

 

…………………………………..

 

Počátek studia:

…………………………………..

Ukončení studia (pokud studium v době vydání potvrzení není ukončeno, nevyplňujte):

…………………………………..

☐jeúčastníkem/účastnicí akreditovaného rekvalifikačního kurzu.

 

Název kurzu:…………………………………………

 

…………………………………………………………

 

Trvání kurzu:

 

Od ……………………………….

 

Do ……………………………….

 

Razítko školy/poskytovatele kurzu:

 

 

 

 

Jméno, funkce a podpis osoby vydávající potvrzení

 

 

 

Datum vydání

 

 C.    V případě podpořených nezaměstnaných osob, které aktivně hledají práci

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Podpořená osoba:
Jméno a příjmení  

 

Datum narození  

 

Adresa trvalého pobytu

 

 

 

Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce

(vyplní podpořená osoba, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání)

 

 

 

Úřad práce v

tímto potvrzuje, že výše uvedená osoba je/byla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání

od       .     . 20 …                                    ☐do       .     . 20 …

                                                                ☐k datu vydání tohoto potvrzení.

 

 

Razítko ÚP Jméno a podpis osoby vydávající potvrzení

 

 

 

Datum vydání

10 Zář 2018

Žádost o potvrzení

ČSSZ, územní pracoviště pro

Klikněte sem a zadejte název územního pracoviště

Klikněte sem a zadejte ulici

Klikněte sem a zadejte PSČ Klikněte sem a zadejte město

 

V Klikněte sem a zadejte město, dne 10.09.2018

 

Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ

 

Žádám tímto o potvrzení, že jsem jako OSVČ vedena v evidenci ČSSZ jako osoba samostatně výdělečně činná.

 

Identifikační údaje:

Jméno a příjmení žadatele

Trvalý pobyt žadatele

Rodné číslo žadatele

 

……………………………………………………………………………………..

podpis žadatele

10 Zář 2018

Monitorovací list

MONITOROVACÍ LIST PODPOŘENÉ OSOBY

Identifikace projektu
Registrační číslo projektu  
Název projektu  
Příjemce podpory (název)  
Základní údaje o podpořené osobě
Jméno a příjmení  
Datum narození  
Místo trvalého pobytu Ulice   Číslo popisné  
Město   PSČ  
Email   Telefon  

 

1.      Údaje zaznamenávané nejpozději před ukončením účasti osoby v projektu

 

Stav je zjišťován k datu zahájení účasti osoby v projektu.

 

Podle pohlaví

Podpořená osoba může patřit pouze do jedné z vymezených skupin.

 muži

ženy

Podle postavení na trhu práce

Podpořená osoba může patřit pouze do jedné z vymezených skupin.

V případě souběhu se uvádípřevažující charakteristika.

 zaměstnanci,

·        včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem této dovolené zaměstnány

osoby samostatně výdělečně činné,

·        včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem této dovolené osobami samostatně výdělečně činnými

osobyna rodičovské dovolené, které byly před nástupem této dovolené zaměstnány nebo samostatně výdělečně činné

dlouhodobě nezaměstnaní,[1] registrovaní na Úřadu práce ČR

nezaměstnaní– ostatní, registrovaní na Úřadu práce ČR

neaktivní osoby,[2] které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy,

·        včetně matek na mateřské dovolené a osob na rodičovské dovolené, které nebyly před nástupem této dovolené ani zaměstnány, ani nepatřily mezi osoby samostatně výdělečně činné

·        včetně osob pobírajících invalidní důchod aosob pobírajících starobní důchod, které nepatří ani do kategorie zaměstnanci, ani do kategorie osob samostatně výdělečně činných a nejsou registrované na Úřadu práce ČR

neaktivní osoby[3] – ostatní

Podle nejvyššího dosaženého vzdělání

Podpořená osoba musípatřit do jedné z vymezených skupin.

bez vzdělání[4]a jinde neuvedené[5]

1. stupeň základní školy nebo 2. stupeň základní školy či 1. – 4. ročník 8letých gymnázií či konzervatoře anebo 1.  – 2. ročník 6letých gymnázií, tj. osoby s primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2)[6] vzděláním

středoškolské, maturita či vyučení anebo pomaturitní studium, tj. osoby s vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním (ISCED 4)[7] vzděláním

vyšší odborné, bakalářské, magisterské, doktorské studium, tj. osoby s terciárním (ISCED 5 až 8)[8] vzděláním

Podle typu znevýhodnění**

Podpořená osoba může patřit do více vymezených skupin (příp. do žádné).

 migranti; osoby, které jsou původem cizinci; menšiny (včetně marginalizovaných společenství jako jsou Romové)[9]

osoby se zdravotním postižením[10]

osoby s jiným znevýhodněním[11]

Podle přístupu k bydlení

Podpořená osoba patří či nepatří do vymezené skupiny.

 osoby bez přístřeší nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení[12]
Podle sektoru ekonomiky, v němž je osoba ekonomicky aktivní

Vyplňují pouze osoby zaměstnané a OSVČ.

Podpořená osoba může patřit pouze do jedné z vymezených skupin.

V případě působení v různých sektorech se vybírá ten, který převažuje.

osoby působící v neziskovém sektoru

osoby působící v podnikatelském sektoru

osoby působící ve veřejném sektoru

Podle specifikace působení ve veřejném sektoru

Vyplňují pouze osoby působící ve veřejném sektoru.

Podpořená osoba patří či nepatří do vymezené skupiny.

 zaměstnanci

·        ministerstva,

·        ústředního správního úřadu,

·        některého z ostatních správních úřadů nebo

·        územních samosprávných celků,

kteří nevykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce (tzv. obslužné činnosti) nebo kteří neřídí pouze výkon takových prací

** Citlivé údaje – účastník může odmítnout je poskytnout.

 

Vazba na vymezené území
Zaměstnanec vykonává svou pracovní činnost z více než 50 %

Vyplňují pouze osoby zaměstnané.

 v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy

v hlavním městě Praze

v Ústeckém či Karlovarském kraji

Osoba samostatně výdělečně činná má sídlo podnikání

Vyplňují pouze OSVČ.

 v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy

v hlavním městě Praze

v Ústeckém či Karlovarském kraji

Studium žáka/studenta probíhá z více než 50 %

Vyplňují pouze žáci/ studenti.

 v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy

v hlavním městě Praze

v Ústeckém či Karlovarském kraji

 

 

V

dne

Podpis  

 

 

2.      Údaje zaznamenávané po ukončení účasti osoby v projektu

 

Stav je zjišťován nejpozději do 4 týdnů od ukončení účasti osoby v projektu. Postihuje změnu v době od zahájení účasti osoby na projektu až do okamžiku zjišťování.

 

Datum ukončení účasti osoby v projektu  
Podle situace po ukončení účasti
v projektu

Podpořená osoba může patřit do více vymezených skupin (příp. do žádné).

osoby nově zapojené do procesu vzdělávání/odborné přípravy

osoby, které po svém zapojení do projektu získaly kvalifikaci[13]

osoby, podpořené z projektu v rámci investiční priority 1.5 OPZ,[14]které obdržely závaznou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy[15]

 

 

 

V

dne

Podpis  

 

 

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1/376

128 01 Praha 2

Datová schránka:sc9aavg

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Kontaktní údaje pověřence jsou uveřejněny na webových stránkách www.mpsv.cz.
Účel zpracování osobních údajů
V souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), jsou údaje uvedené v tomto Monitorovacím listu podpořené osoby shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost. Údaje z tohoto formuláře budou použity pro přípravu zpráv o realizaci projektu. Tento formulář může být kontrolován pracovníky implementační struktury uvedeného operačního programu nebo osobami pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích.
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Ministerstvo práce a sociálních věcí je jakožto správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s realizací projektů podpořených z Operačního programu Zaměstnanost oprávněno zpracovávat v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (zejména jeho příloh I a II).

Realizátor projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn zpracovávat v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě pověření vydaného správcem (tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí) v souladu s čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů
V tomto formuláři uvedené osobní údaje jsou/budou uchovávány pro účely jejich zpracování v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, po dobu deseti let od ukončení realizace projektu.
Poučení o právech podlečl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Podpořená osoba má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (tedy informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány), a vydání kopie zpracovávaných osobních údajů.

Podpořená osoba má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, nebo doplnil neúplné osobní údaje.

V případě, že se podpořená osoba domnívá, že jsou její osobní údaje zpracovávanérealizátorem projektua/nebo správcem nepřesné, má právo na omezení zpracování do doby ověření přesnosti osobních údajů.

Pokud se podpořená osoba domnívá, že zpracováním jejích osobních údajů bylo porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů,má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Neposkytnutí osobních údajů může mít za následek nepodpoření v rámci projektu.

Využití informačních systémů MPSV a ČSSZ
Kromě v tomto formuláři uvedených osobních údajů mohou být v souvislosti s realizací projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo osobami oprávněnými k provedení kontroly zpracovávány i další osobní údaje týkající se podpořené osoby, které jsou obsaženy v systémech Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, pokud se jedná o údaje nezbytné pro zajištění výše uvedeného účelu. Těmito osobními údaji jsou např. údaje o tom, zda je podpořená osoba uchazečem o zaměstnání vedeným v evidenci Úřadu práce České republiky, zda je podpořená osoba zaměstnána a po jakou dobu, zda je podpořená osoba osobou samostatně výdělečně činnou.

 

[1]Osoby mladší 25 let se považují za dlouhodobě nezaměstnané, pokud jejich nezaměstnanost trvá více než 6 měsíců nepřetržitě; ostatní osoby jsou dlouhodobě nezaměstnané, pokud jejich nezaměstnanost trvá nepřetržitě déle než 12 měsíců.

[2] Osoba je považovaná za neaktivní, když není zaměstnaná (včetně OSVČ), ani registrovaná na Úřadu práce ČR (jako uchazeč o zaměstnání).

[3] Osoba je osoba považovaná za neaktivní, když není zaměstnaná (včetně OSVČ), ani registrovaná na Úřadu práce ČR (jako uchazeč o zaměstnání).

[4] Osoby s nedokončeným 1. stupněm základní školy. Tyto osoby jsou v případě členění podle typu znevýhodnění považovány za „osoby s jiným znevýhodněním“.

[5] ISCED 9 – vzdělání jinde neuvedené

[6] „ISCED 1 – 2“ pokrývá nedokončené základní vzdělání až střední vzdělání bez maturity i výučního listu praktické jednoleté.

[7] „ISCED 3 – 4“ pokrývá střední vzdělání bez maturity i výučního listu praktické dvouleté až pomaturitní a nástavbové studium.

[8] „ISCED 5 – 8“ pokrývá vyšší odborné vzdělání až vysokoškolské doktorské vzdělání (včetně vzdělání uvedeným stupňům odpovídajícího).

[9]Cizinci žijící na území ČR (s i bez povolení k trvalému pobytu); účastníci, kteří pocházejí z území mimo ČR, náleží do některéz menšin či potřebují speciální pomoc na trhu práce kvůli jazyku či jiným kulturním problémům. V ČR jsou národnostní menšiny uvedeny výčtem v článku 3 statutu Rady vlády pro národnostní menšiny. (Jedná se o celkem 14 menšin: běloruskou, bulharskou, chorvatskou, maďarskou, německou, polskou, romskou, rusínskou, ruskou, řeckou, slovenskou, srbskou, ukrajinskou, vietnamskou).

[10]Do kategorie osob se zdravotním postižením patří v souladu s § 67 zákona č. 435/2004 Sb. fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány a) invalidními ve třetím stupni), b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, c) zdravotně znevýhodněnými. Do této kategorie patří také fyzické osoby, které byly uznány Úřadem práce ČR zdravotně znevýhodněnými, a rozhodnutí nepozbylo platnosti. V případě projektů týkajících se škol a školských zařízení se nad rámec výše uvedeného zdravotně postiženými účastníky rozumí také děti, žáci a studenti se zdravotním postižením dle § 16 zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 73/2005, kteří potřebují speciální pomoc při vzdělávání kvůli svému znevýhodnění.

[11]Jedná se o osoby s jiným znevýhodněním, které kvůli svému znevýhodnění čelí sociálnímu vyloučení (např. osoby po výkonu trestu, osoby ohrožené závislostí, osoby s nedokončeným 1. stupněm základní školy atd.).

[12]Jedná se o osoby, jejichž bydlení je nejisté nebo neodpovídá standardům bydlení v daném prostředí (z důvodu chudoby, zadlužení, provizorního charakteru ubytování, blížícího se propuštění z instituce, pobytu bez právního nároku, apod.), osoby v ubytovacím zařízení pro bezdomovce, osoby spící venku (bez střechy) – „na ulici“ / bez přístřeší,a tudíž potřebují speciální pomoc v procesu začlenění se na trhu práce.

[13] Jedná se o osoby, které získaly potvrzení o kvalifikaci udělené na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že osoba nabyla kvalifikaci dle předem nastavených standardů.

[14] Konkrétně jde o projekty v rámci specifického cíle „Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou
v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad“.

[15]Závaznou nabídkou se rozumí dobrovolná a závazná nabídka ze strany zaměstnavatele nebo vzdělávací instituce, tedy nabídka smlouvy od zaměstnavatele nebo nabídka návratu do vzdělávání ze strany vzdělávací instituce.

8 Zář 2018

Příměstský tábor

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

 

Vážení rodiče,

nezisková organizace sport, zábava pro děti a dospělé KDYŽ NEMŮŽEŠ, TAK PŘIDEJ VÍC

v těsné spolupráci s HRAVÝM KLAUNEM Vám nabízí v termínu 29.10.2018 – 30.10.2018 od 7:00 – 17:00

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, který bude hrazen z evropských dotací. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo dotaci v operačním programu Zaměstnanost pod číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008041.

Tedy pro děti zdarma denní pobyt. Rodiče hradí dětem jídlo (svačiny) a vstupy do středisek.

Děti budou mít svačinu a pití na celý den a finance na vstupy do jednotlivých středisek.

Rodiče dětí musí splnit kritéria zaměstnanosti. Tedy jsou zaměstnaní nebo vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti práci aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.

Kapacita dětí je 30 osob.

Prosíme o včasné přihlášení.

Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách školy, nebo  na : vladimira.klempova@seznam.cz.

Dotazy na: 724 436 717

 

Vladimíra Klempová – jednatel neziskové organizace-sport, zábava pro děti a dospělé KDYŽ NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC

 

 

HRAVÝ KLUB

 

Vážení rodiče,

nezisková organizace sport, zábava pro děti a dospělé KDYŽ NEMŮŽEŠ, TAK PŘIDEJ VÍC v těsné spolupráci s HRAVÝM KLAUNEM Vám nabízí v termínu 1.9.2018 – 30.6.2020 od 13:00 – 18:00

Hravý klub pro děti 1. stupně, který bude hrazen z evropských dotací. Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo dotaci v operačním programu Zaměstnanost pod číslemCZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008041.

Zaměření Hravého klubu bude sportovně-pohybové, umělecké, ale hlavně zábavné. Rádi bychom dětem ukázali v praxi, jak se vyrábí různé produkty, než k nám přijdou na stůl nebo než si je koupíme v marketu. Tedy s dětmi krom jiného navštívíme farmy či šikovné řemeslníky, abychom jim ukázali, jak to všechno vzniká.

Rodiče dětí musí splnit kritéria zaměstnanosti. Tedy jsou zaměstnaní nebo vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti práci aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.

Kapacita dětí je 30 osob.

Prosíme o včasné přihlášení.

Přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách školy, nebo na : vladimira.klempova@seznam.cz.

Dotazy na: 724 436 717

 

Vladimíra Klempová – jednatel neziskové organizace – sport, zábava pro děti a dospělé KDYŽ NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC

8 Zář 2018

Přihláška

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka