E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis do 1. tříd 2020 – AKTUÁLNĚ

Informace o organizaci zápisu k povinné školní docházce

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva, rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se zápis na Základní školu Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace uskuteční v termínu 1. – 24. dubna 2020 bez osobní přítomnosti zapisovaných dětí a jejich zákonných zástupců.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete na webových stránkách naší školy www.zsfrydlant.cz  v sekci Pro rodiče – formuláře ke stažení. Vyplněnou a podepsanou žádost doručte ve stanoveném termínu do školy pouze prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 3uvmk6y), e-mailem s elektronickým podpisem na sekretariat@zsfrydlant.cz nebo poštou na adresu Základní škola, nám. T. G. Masaryka 1260, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí (nikoli osobně)Prosíme zákonné zástupce, aby na žádosti uváděli výhradně datum mezi 1. – 24. 4. 2020.

V případě žádosti o odklad školní docházky postupujte stejně, formulář žádosti o odklad povinné ŠD naleznete opět na webových stránkách školy v sekci Pro rodiče – formuláře ke stažení. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra).

Zápis k povinné školní docházce se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky. K zápisu mohou zákonní zástupci přihlásit i děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014, k žádosti musí doložit doporučení školského poradenského zařízení.  Děti narozené v době od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 mohou být ke školní docházce přijaty v případě, že zákonní zástupci k žádosti doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Po doručení žádosti škola potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky a přidělí k žádosti registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy, kde budou přijaté děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly. V případě nepřijetí budou zákonní zástupci informování v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.

 

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) odst. 7 a Stanovením spádových obvodů Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí stanovuje ředitelka školy tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:

V možnostech školy je pro školní rok 2020/2021 otevřít 3 první třídy.

  1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu.
  2. Budou přijati žáci s odkladem školní docházky, kteří přišli k zápisu v uplynulém školním roce.
  3. Budou přijímáni žáci, kteří mají na škole sourozence.
  4. Při nenaplněné kapacitě budou přijímáni žáci z jiných školských spádových obvodů. V případě, že počet zájemců z nespádových oblastí po uplatnění výše uvedených kritérií bude převyšovat možnosti školy, budou volná místa obsazena na základě výsledků losování.

Pravidla losování:

Losování provede 3 členná komise složená:

  1. a) ředitelka školy
  2. b) člen školské rady (zástupce za zřizovatele)
  3. c) zástupce pedagogických pracovníků zvolený pedagogickou radou.

Losována budou registrační čísla přidělená u zápisu.

Losování proběhne 28. 4. 2020.

 

V případě dotazů se obraťte telefonicky na číslo 606 331 621 nebo na čísla 558 678 169 a 732 839 868 v době uvedené na webových stránkách školy (viz. Provoz sekretariátu školy po dobu trvání epidemiologických opatření).

 

 

Frýdlant nad Ostravicí dne 20. března 2020

Mgr. Lenka Matušková

ředitelka školy


DOKUMENTY

Informace rodičům MŠ k odkladu PŠD

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Jak můžete pomoci svým dětem před zahájením povinné školní docházky