E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Jednací řád

Jednací řád školské rady

 

 

při Základní škole Frýdlant nad Ostravicí náměstí T. G. Masaryka 1260 okres Frýdek – Místek, zřízené ke dni 1. 1. 2006 usnesením Rady města Frýdlant nad Ostravicí č. 61

ze dne 11. 10.2005

 

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Čl. 2

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovatel a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Čl. 3

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 

Čl. 4

Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jeho předsedy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

 

Čl. 5

Program zasedání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem a z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele školy a z podnětů a návrhů dalších osob. Podklady pro zasedání pro jednání školské rady zajišťují její členové a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. V úvodu zasedání projednává školská rada kontrolu a plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je na zasedání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

 

Čl. 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při volbě svého předsedy, při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, schvalování školního řádu a při schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

Čl. 7

Školská rada plní především tyto úkoly:

  1. a)vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování
  2. b)schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. c)schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  4. d)schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  5. e)podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. f)projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. g)projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. h)podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  9. i)podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 

Čl. 8

O schválení dokumentů uvedených v čl. 7 písm. b) – d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. U opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není -li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) – d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 

Čl. 9

O jednání školské rady pořizuje zápis člen školskou radou pověřený. Přijatá usnesení se elektronickou poštou předávají řediteli školy. Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce / v září na plenární schůzi SRPŠ – předseda ŠR/, pracovníky školy / určený člen ŠR – pedagog na pedagogické radě v srpnu / a zřizovatele školy / na příslušné schůzi Rady města – určený člen ŠR / o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

 

Čl. 10

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady.

 

Schválení aktualizací:

Schváleno na schůzi školské rady dne 18. 5. 2006

Aktualizace schválena na schůzi školské rady dne 15. 10. 2012

Změna Jednacího řádu v Čl.7/ bod i) / schválena na schůzi školské rady dne 14. 10. 2015

Znění Jednacího řádu pro funkční období 2018 -2020 schváleno na schůzi dne 23. 4. 2018.

 

 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí:  23. dubna 2018

 

Mgr. Karla Šigutová

předsedkyně školské rady