E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Témata prevence, literatura

Odkazy na videa a materiály s preventivními tématy (pro rodiče)


  1. Poruchy učení a chování:

Poruchy učení / Zelinková; Praha: Portál, 2001.
Děti s vývojovými poruchami učení a co o nich víme / Smutná; Aula, 2000.
Dyslexie – specifické poruchy čtení / Matějček; Praha: H & H, 1995.
Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ a na středních školách / Michalová
Specifické poruchy učení na 2. st. ZŠ / Jucovičová, Žáčková, Sovová
Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování /Pokorná; Praha: Portál,2001.
Dyskalkulie – specifické poruchy počítání / Novák
Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy / Blažková, Matoušková; Brno: Paido, 2000.
Nešikovné dítě – Dyspraxie a jiné poruchy motoriky / Kirbyová; Praha: Portál, 2000.
Potíže s učením a chováním / Serfontein; Praha: Portál, 1999.

  1. Poruchy chování:

Specifické poruchy chování a pozornosti / Train; Praha: Portál, 1997.
Poruchy pozornosti a hyperaktivita / Munden, Arcelus; Praha: Portál, 2002.
Metody práce s dětmi s LMD / Jucovičová, Žáčková
Relaxace nejen pro děti s LMD / Žáčková, Jucovičová
Hry pro zvládání agresivity a neklidu / Šimanovský
Agresivita dětí / Antier
Proč zlobím? / Škvorovi

  1. Předškolní věk:

Přehled vývoje dítěte / Allen, Marotz
Bezstarostné roky? Kroky a krůčky předškolním věkem / Kucharská, Švancarová; Praha: Scientia, 2003.
Je vaše dítě připraveno do první třídy? / Budíková a kol.
Jak pomáhat dětem při vstupu do školy / Verecká; Lidové noviny, 2002.
Jak se děti učí hrou / Nelešovská
Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole /Žáčková, Jucovičová
Brzy budu počtářem / Kárová
300 her a cvičení pro úspěšný vstup do školy / Weaverová
Hry pro všestranný rozvoj dítěte / Doylon
Hry pro tříleté a mladší děti / Bartl, Nitsch
261 her pro děti od tří let / Friedl
Relaxační hry s dětmi / Nadeau
Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte / Dvořáková
Hry a nápady pro předškoláky – PODZIM / Marková
Hry a nápady pro předškoláky – ZIMA / Marková

  1. Logopedie:

Logopedie / Sovák; Praha: SPN, 1974.
Logopedie / Neubauer; Hradec Králové: Gaudeamus, 2001.
Logopedie- cvičné texty / Balášová; Praha. Akademie J.A.K., 1995.