E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze zasedání 19. schůze Školské rady

21 Říj 2014

Zápis ze zasedání 19. schůze Školské rady

Zápis ze zasedání 19. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260

 

 

Datum konání: 13. 10. 2014

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Mgr. Eva Eschingerová, p. Zdenka Tejčková, p. Kamila Maguláková,

Mgr. Eva Růžičková, Mgr. Karla Šigutová

Host: Mgr. Jiří Čupa, ředitel školy

Omluveni: p. Josef Staněk, Mgr. Jana Trnková, Ing. Ivo Hudeček , Ing. Iva Lichnová,

Program:

1) Zahájení a úvodní slovo předsedkyně školské rady

2) Informace o chodu školy za období úvodních týdnů školního roku 2014/2015

3) Diskuze k dokumentaci školy určené ke schválení, schválení dokumentů

4) Informace o plánovaných volbách pro následující volební období (2015-2017)

5) Diskuze

6) Navržení termínu následující schůze

Ad 1)

Schůzi zahájila předsedkyně školské rady Karla Šigutová, která přivítala členy  na poslední schůzi funkčního období 2012 – 2014.

 

Ad 2)

Informovala členy o dění ve škole v průběhu měsíců září – říjen školního roku 2014/15:

–       Informace o slavnostním zahájení školního roku (Slavnostní uvítání žáků 1.tříd, patronát žáků 9.tříd nad prvňáky za účasti starostky města RNDr. Heleny Pešatové

–       Informace o počtu žáků na škole k 2. 9. 2013 (620 žáků), o otevření 3 prvních tříd s 56 žáky a 3 šestých tříd s 86 žáky

–       Informace o zprovoznění 2 učeben od září 2014, které byly doposud pronajímány sousednímu gymnáziu

–       Informace o průběhu Plenární schůze SRPŠ dne 3. října 2013

–       Informace o zapojení školy do projektu spolupráce s Charitou Frýdlant n. O. zaměřeného na pomoc dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, do projektu Ovoce do škol a obnovení projektu třídění odpadu (zapojení celé školy)

–       Informace o připravovaných akcích školy (přednáška na téma Kyberšikana pro rodiče dětí, vzdělávací exkurze a kurzy, účast na Mikulášském rozjímání – stánkový prodej výrobků dětí, Den otevřených dveří, Zápis do 1.tříd, Velikonoční jarmark, vzdělávací zájezd žáků do Anglie apod.) a uskutečněných  akcích (Adaptační programy v 1.a 6.třídách, Den tělesné zdatnosti, Drakiáda – akce školy dětí a rodičů, Sportovní kurz žáků 9. tříd, Plavecký kurz žáků 2.a3.tříd – zahájení, aj.).

Ředitel školy Mgr. Jiří Čupa informoval členy rady o průběhu rekonstrukce školní budovy (výměna oken a zateplení).

Ad 3)

Členové školské rady bez připomínek schválili dokumenty školy, které jim byly zaslány předem k prostudování:

  1. a)Upravené a přepracované dokumenty

–       Školní řád

–       Klasifikační řád

–       Vnitřní řád školní družiny

–       ŠVP školní družiny

  1. b)Výroční zprávu školy za rok 2013/14

Ad 4)

Předsedkyně školské rady informovala členy o připravovaných volbách na následující funkční období (2015 – 2017) a poděkovala stávajícím členům za dosavadní práci.

Ad 5)

V diskuzi byla mimo jiné zmíněna připomínka rodičů k problematické dopravní situaci na ulici Janáčkova při přivážení a odvážení dětí do školy a ze školy. Ředitel školy seznámil členy s plánem rekonstrukce parčíku a příjezdu ke škole, jehož realizace je odkázána na termín dokončení výstavby tělocvičny gymnázia.

Ad 6)

Členové školské rady se dohodli na termínu následující schůze. Školská rada v novém složení se sejde na konci dubna 2015.

  

Na vědomí: ředitel školy

 Ve Frýdlantu n.O., dne 20. 10. 2014                                      Zapsala: Karla Šigutová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka