E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis ze 3. schůze Školské rady

8 Lis 2006

Zápis ze 3. schůze Školské rady

Datum konání : 8.listopadu 2006

Místo konání : Sborovna ZŠ

Přítomni :Ing.Iva Lichnová, Mgr.Eva Eschingerová, Ing.Pavel Němec, Ing.Helena Gavlasová, Mgr.Karla Šigutová, Mgr.Eva Růžičková, Mgr.Jana Trnková

Omluveni : Ing.Miroslav Goluch, Mgr.Bohdana Vévodová

Host : Ředitel školy p.Mgr.Jaroslav Konvičný

Program :

1.Zahájení a úvodní slovo pronesla předsedkyně p.Mgr.Karla Šigutová.

2.Zpráva o provedení drobných oprav formulací některých částí školního řádu, provedených na základě doporučení Školské rady ze 2.schůze Školské rady. Zprávu o úpravách podala p.Mgr.K.Šigutová.

Zástupkyně rodičů žáků ZŠ Ing.Gavlasová požádala vedení školy o rozšíření doby prodeje stravenek pro školní jídelnu alespoň v jednom prodejním dni do odpoledních hodin. Vedení školy s jejím návrhem souhlasilo. Školská rada pověřila Ing.Gavlasovou vypracováním žádostí adresované vedoucí školní jídelny paní J.Haraštové o prodloužení prodejní doby stravenek alespoň v jednom prodejním dni.

3.Projednání a schválení Výroční zprávy školy za rok 2005/2006.

4.Návrh rozpočtu ZŠ pro školní rok 2006/2007

5.Určení termínu konání a návrh plánu jednání 4.Školské rady .

Ad3/ Paní Mgr.Šigutová provedla zhodnocení výsledků školy ve školním roce 2005/2006 a seznámila členy Školské rady s nejdůležitějšími částmi Výroční zprávy za školní rok 2005/2006. Provedla také srovnání výsledků školního roku 2005/2006 se zatím známými skutečnostmi probíhajícího školního roku 2006/2007. Členové Školské rady podali své připomínky a položili dotazy k Výroční zprávě za školní rok 2005/2006, s níž se měli před jednáním Školské rady možnost seznámit. P.Mgr.Šigutová a p.Mgr.Konvičný zodpověděli všechny dotazy a akceptovali připomínky členů Školské rady k jednotlivým bodům Výroční zprávy.

Paní Mgr.Eschingerová zhodnotila Výroční zprávu školy, jako věcnou a přehlednou. Ostatní členové Školské rady konstatovali totéž.

Školská rada Výroční zprávu ZŠ za školní rok 2005/2006 schválila.

Ad4/ Vedení  školy předložilo Školské radě návrh rozpočtu školy, který byl vypracován, jak s přihlédnutím ke známým cenám potřebných finančních výdajů školy, tak na rostoucí ceny energií a vody, kde není možné předpokládat úspory.

Školská rada schválila návrh rozpočtu ZŠ pro školní rok 2006/2007.

Ad5/ Na závěr se členové Školské rady usnesli, že další schůze Školské rady se sejde v březnu 2007. P.Mgr.Růžičková navrhla, aby programem další schůze Školské rady bylo seznámení členů s vývojem tvorby školního vzdělávacího programu. P.Mgr.Eschingerová požádala o seznámení s organizací hodin tělesné výchovy a programem výuky ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

 

Usnesení: Školská rada schvaluje Výroční zprávu ZŠ za školní rok 2005/2006 a návrh rozpočtu ZŠ pro školní rok 2006/2007.

Souhlasí s termínem další schůze v březnu 2007 a navrženým tématem schůze:Seznámení s tvorbou vývoje školního vzdělávacího programu a s organizací výuky ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí, 8.11.2006

 Zapsala: H.Gavlasová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka