E-mail: reditelka@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Zápis z 15. schůze Školské rady

17 Říj 2012

Zápis z 15. schůze Školské rady

Zápis ze zasedání 15. schůze Školské rady při Základní škole Frýdlant n.O., nám. T.G.Masaryka 1260

 

 

Datum konání: 15.10.2012

Místo konání: sborovna ZŠ

Přítomni: Ing. Ivo Hudeček, Mgr. Eva Eschingerová, p. Josef Staněk, p. Zdeňka Tejčková, p. Kamila Maguláková, Mgr. Jana Trnková, Mgr. Eva Růžičková,

Mgr. Karla Šigutová

Omluveni: Ing. Iva Lichnová

Host jednání: Mgr. Jiří Čupa, ředitel školy

Program:

1) Zahájení a úvodní slovo předsedkyně školské rady

2) Schválení Výroční zprávy za rok 2011/2012

3) Schválení novelizovaných dokumentů školy

4) Diskuze k návrhu rozpočtu školy na rok 2013

5) Schválení aktualizovaného Jednacího řádu školské rady

6) Diskuze

7) Usnesení

Ad 1)

Schůzi zahájila předsedkyně školské rady Karla Šigutová, která informovala členy o dění ve škole v průběhu prvních týdnů školního roku 2012/2013:

–       Informace o slavnostním zahájení školního roku, o otevření 3 prvních tříd s 65 žáky a 3 šestých tříd s 66 žáky

–       Informace o zřízení 4. oddělení školní družiny s navýšenou celkovou kapacitou ŠD na 120 dětí

–       Informace o zahájení činnosti zájmových útvarů, o jednání Plenární schůze SRPŠ, o rozšíření internetové ŽK na 8. a 9. ročník,

–       Informace o inspekční činnosti ČŠI na škole ve dnech 24. – 27. 9. 2012

–       Informace o probíhajících projektech a o zapojení školy do nového projektu Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech

–       Informace o připravovaných akcích na škole (Vánoční jarmark, školní ples, zájezd žáků a učitelů do Anglie, vzdělávací exkurze a kurzy, Den otevřených dveří a Zápis do 1. tříd)

Dále vystoupil ředitel školy Mgr. Jiří Čupa a informoval členy školské rady o průběhu inspekční činnosti ČŠI na škole a doplnil informace o probíhajících projektech školy z hlediska finančních dotací

 

Ad 2)

Školská rada jednohlasně a bez připomínek schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2011/2012.

 

Ad 3)

Členové školské rady byli předem seznámeni se zněním aktuálních a k 3. 9. 2012 upravených dokumentů školy (Školní řád, Dodatek ke klasifikačnímu řádu a Vnitřní řád školní družiny), které byly bez připomínek schváleny.

 

Ad 4)

Dalším bodem jednání rady byla diskuze k návrhu rozpočtu školy pro rok 2013, ve které vystoupil místostarosta města Ing. Ivo Hudeček s informacemi o plánovaném zateplení školní budovy a dalších investičních záměrech Města Frýdlant n.O..

Ad 5)

Dalším bodem programu jednání školské rady bylo schválení aktualizace Jednacího řádu, která byla provedena v souvislosti s novelou zákona 561/2004 Sb., Školského zákona. Aktualizace byla všemi členy jednohlasně schválena.

Ad 6)

V diskuzi vystoupil člen ŠR p. Josef Staněk a představil členům vypracovanou verzi projektu „Bezpečná cesta do školy“, která řeší situaci při přecházení dětí přes vysoce frekventované komunikace při cestě do školy a zpět. Rodiče dětí zareagovali vypracováním tohoto projektu na bouřlivou diskuzi na výše uvedené téma na schůzi Rady SRPŠ dne 4. 10. 2012. Projekt byl předán k dalšímu projednání prostřednictví     p. Eschingerové odboru ŠaK městského úřadu. Na závěr jednání byl naplánován termín následující schůze na duben r. 2013.

 

Ad 7)

Usnesení:

Školská rada na své schůzi konané dne 15. 10. 2012:

Schvaluje: Výroční zprávu školy za rok 2011/2012, aktualizace – Školního řádu, Vnitřního řádu školní družiny, Dodatku ke klasifikačnímu řádu a Jednacího řádu  školské rady

Bere na vědomí: přestavení projektu „Bezpečná cesta do školy“ a navrhovaný termín následující chůze.

 

Na vědomí: ředitel školy

 Ve Frýdlantě n.O., dne  17. 10. 2012                                     Zapsala: Karla Šigutová

ZŠ Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka