E-mail: zstgm.frydlantno@seznam.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Přijímací řízení ve šk. roce 2018/2019

Informace k přijímacímu řízení ke studiu ve středních školách ve školním roce 2018/2019.

I. Před podáváním přihlášek

 1. Žák si vybere z nabídky oborů vzdělávání ve SŠ.Tyto informace získá z informační brožury Atlas školství pro Moravskoslezský kraj, kterou každý žák obdrží na konci měsíce října, v hodinách výchovy k občanství zaměřených na volbu povolání, u výchovného poradce, prostřednictvím internetu, návštěvou IPS při Úřadu práce, sledováním informační nástěnky k volbě povolání.
 1. Zváží své možnosti, informuje se o kritériích přijímacího řízení přímo ve SŠ, např. v rámci dnů otevřených dveří. Poradí se s výchovným poradcem, třídním učitelem či školským poradenským zařízením.
 1. Vyplní přihlášky, nechá si prospěch z posledních dvou ročníků potvrdit základní školou. V případě, kdy SŠ požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, nechá si přihlášku potvrdit ošetřujícím lékařem.

 

II. Podávání přihlášek, průběh přijímacího řízení

 1. Přihlášku ke studiu ve středních školách podává zákonný zástupce žáka řediteli střední školy do 1. března, v případě přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Základní škola v přihlášce ke studiu potvrzuje prospěch v posledních 2 ročnících, ale přihlášku ke studiu ve SŠ posílá zákonný zástupce uchazeče o studium.

K přihlášce lze přiložit:

– vyjádření pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra u uchazečů se speciálně vzdělávacími potřebami s podpůrnými opatřeními 2. až 5. stupně o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky. Uchazeč přikládá ke všem přihláškám totožné doporučení ŠPZ pro uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

– další doklady související s kritérii přijímacího řízení, které stanovil ředitel střední školy

 

 1. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Pořadí SŠ musí být na obou přihláškách stejné.

 

 1. Kritéria přijímacího řízení stanoví ředitel SŠ, zveřejní je nejpozději do 31ledna, v případě oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. října. Pro maturitní obory vzdělání bez talentové zkoušky a gymnázia se sportovní přípravou se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky, zadávaná a vyhodnocovaná CZVV. Výsledek jednotné přijímací zkoušky má minimální 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče. Jednotná zkouška se koná dvakrát v prvním kole přijímacího řízení. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku absolvovat v 1.termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a ve 2. termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Započítává se lepší výsledek. Konkrétní termíny jednotné přijímací zkoušky vyhlašuje MŠMT takto:

 

Čtyřleté obory vzdělávání:

 1. termín: pátek 12.dubna 2019
 2. termín: pondělí 15. dubna 2019

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1.termín:         úterý 16. dubna 2019

2.termín:         středa 17. dubna 2019

 

Ředitel SŠ může také rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky v termínu od 22.4. do 30.4. 2019 , pozvánku k této zkoušce zašle uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním.

 

 1. Uchazeči, který se ze závažných důvodů ke zkoušce nedostaví a svou neúčast řádně omluví, je stanoven náhradní termín jednotné přijímací zkoušky:

1.termín:         pondělí 13. května 2019

2.termín:         úterý 14. května 2019

 

 1. V oborech vzdělávání skupiny 82 Umění a užité umění se jednotná přijímací zkouška nekoná. Ředitel SŠ vyhlásí 2 termíny talentové přijímací zkoušky v období 2.-15.ledna, přijímací zkoušky do konzervatoře v termínu 15.-31. ledna a pro gymnázia se sportovní přípravou pak v termínu od 2.ledna do 15.února.

 

 1. Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel SŠ seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30.dubna.

 

 1. Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče v jednotné přijímací zkoušce a zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň zveřejní i hodnocení prvního a posledního uchazeče. Pouze nepřijatým   uchazečům, resp.zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů, odešle rozhodnutí o nepřijetí. Stejně postupuje ředitel SŠ i v případě, kdy se nekoná přijímací zkouška do oboru vzdělávání, písemné vyrozumění tedy dostává jen nepřijatý uchazeč.

 

 1. Odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání lze podat teprve tehdy, kdy ředitel SŠ rozhodnutí již vydal, kdy jej zákonný zástupce žáka osobně převzal v SŠ nebo vyzvedl na poště. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým uchazečem.

 

 1. V dalších kolech přijímacího řízení lze podat přihlášky na neomezený počet SŠ, které další kola vypsaly. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, dokdy je možné podávat přihlášky ke vzdělávání. V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky. Seznam volných míst ve studijních a učebních oborech v konkrétních SŠ bude zveřejněn na stránkách krajského úřadu.

 

III. Zápisový lístek

 1. Uchazeč musí svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu zvoleného oboru ve SŠ, po této lhůtě zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí. Žák obdrží jeden zápisový lístek v základní škole nejpozději 15.března, v případě podávání přihlášky ke studiu s talentovou zkouškou do 30. listopadu.
 2. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.To neplatí v případě, kdy uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku ve SŠ, v ní jej uchazeč odevzdal na základě rozhodnutí o přijetí ke studiu, je rozhodnutí o přijetí ke studiu v jiné SŠ na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek i v případě, že byl přijat ke studiu oboru s talentovou zkouškou a pak následně i do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky.
 3. V případě ztráty zápisového lístku vydá základní škola na základě písemné žádosti náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce žáka, že původní zápisový lístek neuplatnil a neuplatní ve střední škole