E-mail: reditel@zsfrydlant.cz | sekretariat@zsfrydlant.cz | Tel.: sekretariát: +420 558 678 169, školní družina: +420 732 839 868

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí | náměstí T.G. Masaryka

Členové ŠPP

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště.

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) bylo na naší škole zřízeno pro poskytování poradenských služeb, které vyplývají ze školského zákona a jsou  specifikovány vyhláškami MŠMT. Přímo ve škole jsou bezplatně poskytovány poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům i pedagogům, přičemž pracovníci ŠPP úzce spolupracují s vedením školy, třídními učiteli, ostatními pedagogy. ŠPP také využívá možnosti spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, jako jsou pedagogicko- psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, středisko výchovné péče nebo IPS při Úřadu práce. Jednotliví pracovnici ŠPP podle svých kompetencí zajišťují příslušné informační, poradenské, metodické, koordinační, intervenční či diagnostické služby.

 

Pracovníci ŠPP


Mgr. Jana Trnková, výchovná poradkyně

Tel. kontakt: 558 678 169

Email: vychporadce@zsfrydlant.cz

Konzultační hodiny pro žáky:       středa 9:30 – 9:50

Konzultační hodiny pro rodiče:    středa 12:30 – 13:30 nebo po tel. domluvě

Konzultační hodiny pro učitele:   čtvrtek 11:00 – 12:00


Mgr. Jana Menšíková, kariérové poradenství pro žáky i jejich rodiče

Konzultační hodiny: pondělí 13:30 – 14:30

Mimo určené konzultační hodiny je možno informační schůzku předem dohodnout telefonicky (sekretariát školy) nebo písemně.

sekretariát školy 558 678 169
e-mailová adresa jana.mensikova@zsfrydlant.cz


Mgr. Šárka Řezníčková, metodička prevence

Kontakt: 558 678 169

Email: sarka.reznickova@zsfrydlant.cz

Konzultační hodiny: pondělí 7:20 – 7:50 nebo po telefonické domluvě


Mgr. Petra Senčíková, speciální pedagožka

Kontakt: 558 678 169

Email: petra.sencikova@zsfrydlant.cz

Konzultační hodiny pro žáky i rodiče: pondělí 11:40 – 12:25; středa 11:40 – 12:25 nebo po telefonické domluvě


Mgr. Kateřina Rečková, školní psycholog

Kontakt:558 678 169

Email: psycholog@zsfrydlant.cz

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 9:30 – 9:50, středa 9:30 – 9:50

Konzultační hodiny pro rodiče: po telefonické domluvě


 

Pro každý školní rok  je vypracován plán práce ŠPP tak, že je zaměřen na plnění těchto cílů:

  1. Vytvářet základnu pro prevenci školní neúspěšnosti a prevenci sociálně patologických jevů.
  2. Udržovat přátelské sociální klima ve škole i v třídních kolektivech.
  3. Zajišťovat včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů.
  4. Podporovat efektivní komunikaci a spolupráci mezi školou, rodiči a školskými poradenskými zařízeními.
  5. Zkvalitňovat péči o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, zajišťovat podmínky pro poskytování podpůrných opatření pro tyto žáky
  6. Nabízet dostatek informací v oblasti kariérového poradenství.
  7. Metodické vedení pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování, práce s třídními kolektivy a metod práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.